TRAIL 21K

Iniciem aquest circuit a Beuda, creuarem la Plaça Major on trobarem la cruïlla G155, sortirem de Beuda per darrere de l’església. Ens dirigim a l’aparcament del Castellot de Beuda, passant pel GR fins a la cruïlla AG16, anirem per la dreta, seguint la pista cap a Ca n’Oliveres, el sender puja fins a la carretera del Mont, farem un tram fins a la font de Rocapastora . Trobarem la cruïlla AG17, Font de Rocapastora, continuarem per un sender direcció Castellot de Falgars, a la pista trobem la cruïlla B3 Sota pla de Ginestar, seguirem fins arribar al Collet de les Farigoles, deixarem la pista i pujarem fins al Castellot de Falgars; un cop passat el castell, anirem cap a la pista i la seguirem fins arribar al Bac de Falgars, on trobarem la cruïlla AG18 i seguirem cap a la dreta, baixant pels camps de Falgars i la font de Falgars.
Sobre la font de Falgars trobarem la cruïlla AG19 Falgars, seguirem el traçat de l’antic camí de la Mare de Déu del Mont fins Coll d’en Serra.
Prendrem la pista cap a la dreta, i anirem direcció Coll de Joncanat. Anirem cap a Bac de Soler i seguirem cap a Quintans del Soler. Passarem al Collet de Maniscle, l’Escaler del Soler i el Avenc del Pla de Montosa.
Arribarem a l’encreuament AG20 Sobre Coll de Joncanat i seguirem direcció al Coll de Joncanat i Beuda.
Al cap d’uns 200 metres arribarem a l’encreuament G114 Coll de Joncanat. I prendrem el camí que ens portarà al cim del Mont.
Quan baixem del santuari de la Mare de Déu del Mont, trobarem la cruïlla G115, i seguirem en la direcció que indica cap a Sant Llorenç de Sous, on trobarem la cruïlla AG21 Sant Llorenç de Sous. Prendrem el camí cap al cingle de Rocapastora fins al turó de les Grives, trobem la cruïlla B2 Els Portals, i seguim direcció al Castellot. Després cap al Torrent de Ca n’Oliveres i la Font Fresca on trobem la cruïlla B1. Seguim cap a l’aparcament del Castellot de Beuda, la cruïlla AG16 i per la carretera cap a Beuda.

Iniciamos este circuito en Beuda, cruzaremos la Plaça Major donde encontraremos el cruce G155 , saldremos de Beuda por detrás de la iglesia. Nos dirigimos al aparcamiento del Castellot de Beuda, pasando por el GR hasta llegar al cruce AG16, iremos por la derecha, seguiendo la pista hacia Ca n’Oliveres, el sendero sube hasta la carretera del Mont, haremos un tramo hasta la fuente de Rocapastora. Encontraremos el cruce AG17, Font de Rocapastora , continuaremos por un sendero dirección Castellot de Falgars, en la pista encontramos el cruce B3 Sota pla de Ginestar, seguiremos hasta llegar al Collet de les Farigoles, dejaremos la pista y subiremos hasta el Castellot de Falgars; una vez pasado el castillo, iremos hacia la pista y la seguiremos hasta llegar al Bac de Falgars, donde encontraremos el cruce AG18 y seguiremos hacia la derecha, bajando por los campos de Falgars y la fuente de Falgars.
Sobre la fuente de Falgars encontraremos el cruce AG19 Falgars, seguiremos el trazado del antiguo camino de la Mare de Déu del Mont hasta Coll d’en Serra.
Tomaremos la pista hacia la derecha, e iremos dirección Coll de Joncanat. Iremos hacia Bac del Soler y seguiremos hacia Quintans del Soler. Pasaremos el Collet de Maniscle, l’Escaler del Soler y el Avenc del Pla de Montosa.
Llegaremos al cruce AG20 Sobre Coll de Joncanat y seguiremos dirección al Coll de Joncanat y Beuda.
Al cabo de unos 200 metros llegaremos al cruce G114 Coll de Joncanat. Y tomaremos el camino que nos llevará a la cumbre del Mont.
Cuando bajemos del santuario de la Mare de Déu del Mont, encontraremos el cruce G115, y seguiremos en la dirección que indica hacia Sant Llorenç de Sous, donde encontraremos el cruce AG21 Sant Llorenç de Sous. Tomaremos el camino hacia del risco de Rocapastora hasta la colina de les Grives, encontramos el cruce B2 Els Portals, y seguimos dirección al Castellot. Después hacia el Torrent de Ca n’Oliveres y la Font Fresca dónde encontramos el cruce B1. Seguimos hacia el aparcamiento del Castellot de Beuda, el cruce AG16 y por la carretera hacia Beuda.

Nous commençons ce circuit à Beuda, nous traverserons la Plaça Major où nous trouverons la jonction G155, nous laisserons Beuda derrière l’église. Nous sommes allés au parking Castellot de Beuda, par le GR à la jonction AG16, aller à droite fixe sur la piste vers n’Oliveres Ca, le sentier grimpe vers la route du Mont, nous étirer à la source de Rocapastora . Trouver l’intersection AG17, Font de Rocapastora, continuer le long d’une direction de chemin Castellot Falgars sur la bonne voie, nous trouvons la jonction B3 Sota pla de Ginestar, nous continuerons jusqu’à ce que le Collet de les Farigoles, quitter la piste et monter au Castellot de Falgars; Une fois passé le château, nous irons sur la piste et suivrons celle-ci jusqu’au Bac de Falgars, où nous trouverons le croisement de l’AG18 et nous continuerons à droite en descendant à travers les champs de Falgars et la fontaine des Falgars.
Sur la fontaine des Falgars, nous trouverons le carrefour AG19 des Falgars, nous suivrons le chemin de l’ancienne route allant de la Mare de Déu del Mont à Coll d’en Serra.
Nous prendrons la piste à droite et nous irons au Coll de Joncanat. Nous irons à Bac del Soler et continuerons en direction de Quintans del Soler. Nous passerons le Collet de Maniscle, l’Escaler del Soler et l’Avenc del Pla de Montosa.
Nous arriverons à l’intersection AG20 sur le col de Joncanat et continuerons en direction du col de Joncanat et de Beuda.
Après environ 200 mètres, vous arriverez au carrefour G114 Coll de Joncanat. Et nous prendrons le chemin qui nous mènera au sommet du mont.
Quand nous obtenons le sanctuaire Mare de Deu Mont, nous trouvons le G115 d’intersection, et continuer dans la direction Sant Llorenç de Sous, où l’on trouve l’intersection AG21 Sant Llorenç Sous. Nous prendrons la route en direction de la falaise de Rocapastora jusqu’à la colline des Grives, nous retrouverons le carrefour B2 Els Portals et nous continuerons vers le Castellot. Puis en direction du Torrent de Ca n’Oliveres et de Font Fresca où se trouve le carrefour B1. Nous continuons jusqu’au parking de Castellot de Beuda, au croisement de l’AG16 et de la route de Beuda.

We start this circuit in Beuda, we will cross the Plaça Major where we will find the G155 junction, we will leave Beuda behind the church. We go to the Castellot de Beuda car park, passing by the GR until we reach the AG16 junction, we will go to the right, following the track towards Ca n’Oliveres, the path climbs up to the Mont road, we will make a stretch to the Rocapastora fountain . We will find the AG17 junction, Font de Rocapastora, we will continue on a path towards Castellot de Falgars, on the track we will find the B3 Sota pla de Ginestar, we will continue until we reach the Collet de les Farigoles, we will leave the track and go up to Castellot de Falgars; once past the castle, we will go to the track and follow it until we reach the Bac de Falgars, where we will find the AG18 junction and we will continue to the right, going down through the Falgars fields and the Falgars fountain.
On the Falgars fountain we will find the AG19 Falgars junction, we will follow the path of the old road from Mare de Déu del Mont to Coll d’en Serra.
We will take the track to the right, and we will go to Coll de Joncanat. We will go to Bac del Soler and continue towards Quintans del Soler. We will pass the Collet de Maniscle, l’Escaler del Soler and the Avenc del Pla de Montosa.
We will arrive at the intersection AG20 On Coll de Joncanat and we will continue towards Coll de Joncanat and Beuda.
After about 200 meters, you will reach the G114 Coll de Joncanat junction. And we will take the path that will take us to the summit of Mont.
When we get off the sanctuary of the Mare de Déu del Mont, we will find the G115 junction, and we will continue in the direction that indicates Sant Llorenç de Sous, where we will find the AG21 Sant Llorenç de Sous junction. We will take the road towards the Rocapastora cliff to the Les Grives hill, we will find the B2 Els Portals junction, and we will continue towards the Castellot. Then towards the Torrent de Ca n’Oliveres and Font Fresca where we find the B1 junction. We continue to the Castellot de Beuda car park, the AG16 junction and the road to Beuda.

TRAIL 12K

Iniciem aquest circuit a Beuda, creuarem la Plaça Major on trobarem la cruïlla G155, sortirem de Beuda per darrere de l’església. Ens dirigim a l’aparcament del Castellot de Beuda, passant pel GR fins a la cruïlla AG16, anirem per la dreta, seguint la pista cap a Ca n’Oliveres, el sender puja fins a la carretera del Mont, farem un tram fins a la font de Rocapastora . Trobarem la cruïlla AG17, Font de Rocapastora, continuarem per un sender direcció Castellot de Falgars, a la pista trobem la cruïlla B3 Sota pla de Ginestar, seguirem fins arribar al Collet de les Farigoles, deixarem la pista i pujarem fins al Castellot de Falgars; un cop passat el castell, anirem cap a la pista i la seguirem fins arribar al Bac de Falgars, on trobarem la cruïlla AG18. Prendrem el camí a l’esquerra que ens portarà al cim del Mont. Quan baixem del santuari de la Mare de Déu del Mont, trobarem la cruïlla G115, i seguirem en la direcció que indica cap a Sant Llorenç de Sous, on trobarem la cruïlla AG21 Sant Llorenç de Sous. Prendrem el camí cap al cingle de Rocapastora fins al turó de les Grives, trobem la cruïlla B2 Els Portals, i seguim direcció al Castellot. Després cap al Torrent de Ca n’Oliveres i la Font Fresca on trobem la cruïlla B1. Seguim cap a l’aparcament del Castellot de Beuda, la cruïlla AG16 i per la carretera cap a Beuda.

Iniciamos este circuito en Beuda, cruzaremos la Plaça Major donde encontraremos el cruce G155 , saldremos de Beuda por detrás de la iglesia. Nos dirigimos al aparcamiento del Castellot de Beuda, pasando por el GR hasta llegar al cruce AG16, iremos por la derecha, seguiendo la pista hacia Ca n’Oliveres, el sendero sube hasta la carretera del Mont, haremos un tramo hasta la fuente de Rocapastora. Encontraremos el cruce AG17, Font de Rocapastora , continuaremos por un sendero dirección Castellot de Falgars, en la pista encontramos el cruce B3 Sota pla de Ginestar, seguiremos hasta llegar al Collet de les Farigoles, dejaremos la pista y subiremos hasta el Castellot de Falgars; una vez pasado el castillo, iremos hacia la pista y la seguiremos hasta llegar al Bac de Falgars, donde encontraremos el cruce AG18. Tomaremos el camino a la izquierda que nos llevará a la cumbre del Mont. Cuando bajemos del santuario de la Mare de Déu del Mont, encontraremos el cruce G115, y seguiremos en la dirección que indica hacia Sant Llorenç de Sous, donde encontraremos el cruce AG21 Sant Llorenç de Sous. Tomaremos el camino hacia del risco de Rocapastora hasta la colina de les Grives, encontramos el cruce B2 Els Portals, y seguimos dirección al Castellot. Después hacia el Torrent de Ca n’Oliveres y la Font Fresca dónde encontramos el cruce B1. Seguimos hacia el aparcamiento del Castellot de Beuda, el cruce AG16 y por la carretera hacia Beuda.

Nous commençons ce circuit à Beuda, nous traverserons la Plaça Major où nous trouverons la jonction G155, nous laisserons Beuda derrière l’église. Nous sommes allés au parking Castellot de Beuda, par le GR à la jonction AG16, aller à droite fixe sur la piste vers n’Oliveres Ca, le sentier grimpe vers la route du Mont, nous étirer à la source de Rocapastora . Trouver l’intersection AG17, Font de Rocapastora, continuer le long d’une direction de chemin Castellot Falgars sur la bonne voie, nous trouvons la jonction B3 Sota pla de Ginestar, nous continuerons jusqu’à ce que le Collet de les Farigoles, quitter la piste et monter au Castellot de Falgars; Une fois passé le château, nous irons sur la piste et suivrons-la jusqu’au Bac de Falgars, où nous trouverons le carrefour AG18. Nous prendrons la route à gauche qui nous mènera au sommet du Mont. Quand nous obtenons le sanctuaire Mare de Deu Mont, nous trouvons le G115 d’intersection, et continuer dans la direction Sant Llorenç de Sous, où l’on trouve l’intersection AG21 Sant Llorenç Sous. Nous prendrons la route en direction de la falaise de Rocapastora jusqu’à la colline des Grives, nous retrouverons le carrefour B2 Els Portals et nous continuerons vers le Castellot. Puis en direction du Torrent de Ca n’Oliveres et de Font Fresca où se trouve le carrefour B1. Nous continuons jusqu’au parking de Castellot de Beuda, au croisement de l’AG16 et de la route de Beuda.

We start this circuit in Beuda, we will cross the Plaça Major where we will find the G155 junction, we will leave Beuda behind the church. We go to the Castellot de Beuda car park, passing by the GR until we reach the AG16 junction, we will go to the right, following the track towards Ca n’Oliveres, the path climbs up to the Mont road, we will make a stretch to the Rocapastora fountain . We will find the AG17 junction, Font de Rocapastora, we will continue on a path towards Castellot de Falgars, on the track we will find the B3 Sota pla de Ginestar, we will continue until we reach the Collet de les Farigoles, we will leave the track and go up to Castellot de Falgars; Once past the castle, we will go to the track and follow it until we reach the Bac de Falgars, where we will find the AG18 junction. We will take the road to the left that will take us to the summit of Mont. When we get off the sanctuary of the Mare de Déu del Mont, we will find the G115 junction, and we will continue in the direction that indicates Sant Llorenç de Sous, where we will find the AG21 Sant Llorenç de Sous junction. We will take the road towards the Rocapastora cliff to the Les Grives hill, we will find the B2 Els Portals junction, and we will continue towards the Castellot. Then towards the Torrent de Ca n’Oliveres and Font Fresca where we find the B1 junction. We continue to the Castellot de Beuda car park, the AG16 junction and the road to Beuda.

VERTICAL

Iniciem aquest circuit a Beuda, per continuar pel camí de Beuda a Can Tries. Deixarem Can Teixidor a l’esquerra i just abans de Can Xelió ens enfilarem per la línia elèctrica fins al pla de Solls. Passarem per davant de Can Sobirós i amb molta precaució travessarem la carretera pel coll de les Sorreres direcció al Turó de Montjuïc. Un cop allà ens enfilarem pel camí tradicional fins al cim del Mont.

Iniciamos este circuito en Beuda, para continuar por el camino de Beuda en Can Tries. Dejaremos Can Teixidor a la izquierda y justo antes de Can Xelió ascenderemos por la línea eléctrica hasta el llano de Solls. Pasaremos por delante de Can Sobirós y con mucha precaución atravesaremos la carretera por el coll de las arenas dirección al Cerro de Montjuïc. Una vez allí ascenderemos por el camino tradicional hasta la cima del Mont.

Nous commençons ce circuit à Beuda, pour continuer sur le chemin de Beuda à Can Tries. Nous quitterons Can Teixidor sur la gauche et juste avant Can Xelió nous remonterons la ligne électrique jusqu’à la plaine de Solls. Nous passerons Can Sobirós et avec une grande prudence nous traverserons la route par le Coll de les Sorreres en direction de Turó de Montjuïc. Une fois sur place, nous gravirons le chemin traditionnel jusqu’au sommet du Mont.

We start this circuit in Beuda, to continue along the path from Beuda to Can Tries. We will leave Can Teixidor on the left and just before Can Xelió we will go up the power line to the plain of Solls. We will pass Can Sobirós and with great caution we will cross the road by the Coll de les Sorreres towards Turó de Montjuïc. Once there we will climb the traditional path to the top of Mont.

ITINERÀNNIA

El 2018 el Consorci de l’Alta Garrotxa finança la senyalització del trajecte de la cursa MDM, una ruta de 21 quilòmetres que s’inicia a Beuda i que rodeja tota la muntanya del Mont. Se senyalitza com un itinerari de la xarxa de senders Itinerànnia pensada per corredors, col.locant unes plaques amb el perfil del recorregut, i’indicador d’on s’està ubicat, panells informatius i, en els encreuaments, senyalització vertical. Tot el recorregut està marcat amb senyals de pintura de color groc.

En 2018 el Consorcio de la Alta Garrotxa financia la señalización del trayecto de la carrera MDM, una ruta de 21 kilómetros que se inicia en Beuda y que rodea toda la montaña del Mont. Se señaliza como un itinerario de la red de senderos Itinerànnia pensada para corredores, colocando unas placas con el perfil del recorrido, i’indicador de donde está ubicado, paneles informativos y, en los cruces, señalización vertical. Todo el recorrido está marcado con señales de pintura de color amarillo.

En 2018, le consortium Alta Garrotxa a financé la signalisation du chemin de carrière en MDM, un itinéraire de 21 km qui commence à Beuda et entoure l’ensemble du Mont. Il est indiqué comme itinéraire du réseau Itinerànnia de chemins conçus pour les coureurs, plaçant des plaques avec le profil de l’itinéraire et l’indicateur d’emplacement, des panneaux d’information et, aux croisements, une signalisation verticale. Tout le parcours est marqué de traces de peinture jaune.

In 2018, the Alta Garrotxa Consortium financed the signaling of the MDM career path, a 21 km route that begins in Beuda and surrounds the entire Mont mountain. It is indicated as an itinerary of the Itinerànnia network of paths designed for runners, placing plates with the profile of the route, and the indicator of where it is located, information panels and, in the crossings, vertical signaling. The entire route is marked with signs of yellow paint.

Scroll to Top