SERVices

AID STATIONS

Els Punts d’avituallament són Punts de Control de Pas establerts per l’organització bé per assortir de líquid, sòlid, o ambdues coses.
Hi ha 2 punts de pas amb avituallaments de líquids i sòlids en la 12 Km. i 4 punts de pas amb avituallaments de líquids i sòlids en la 21 Km.
L’organització dotarà d’un avituallament sòlid i líquid en finalitzar la prova en el recinte d’arribada.
No se serviran gots de plàstic als corredors, els corredors han de portar una ampolla, got o “camelbak”.
Seran atesos per dos membres del voluntariat i ubicats aproximadament cada 5 km. Intercalats en avituallaments líquids i sòlids. Els líquids han d’estar proveïts d’aigua i beguda isotònica i els avituallaments sòlids amb fruites, xocolatines, fruits secs, barretes energètiques, aigua, etc …
Els punts d’avituallament estan ubicats en zones accessibles amb vehicles, aprofitant infraestructures d’ús públic.

Los Puntos de avituallamiento son Puntos de Control de Paso establecidos por la organización bien para surtir de líquido, sólido, o ambas cosas.
Hay 2 puntos de paso con avituallamientos de líquidos y sólidos en la 12 Km. y 4 puntos de paso con avituallamientos de líquidos y sólidos en la 21 Km.
La organización dotará de un avituallamiento sólido y líquido al finalizar la prueba en el recinto de llegada.
No se servirán vasos de plástico a los corredores, los corredores deben llevar una botella, vaso o “camelbak”.
Serán atendidos por dos miembros del voluntariado y ubicados aproximadamente cada 5 km. Intercalados en avituallamientos líquidos y sólidos. Los líquidos deben estar provistos de agua y bebida isotónica y los avituallamientos sólidos con frutas, chocolatinas, frutos secos, barritas energéticas, agua, etc …
Los puntos de avituallamiento están ubicados en zonas accesibles con vehículos, aprovechando infraestructuras de uso público.

Les points d’approvisionnement sont des points de contrôle définis par l’organisation pour fournir du liquide, du solide ou les deux.
Il y a 2 points de passage avec approvisionnement en liquides et en solides dans les 12 km et 4 points de passage avec des approvisionnements en liquides et en solides dans les 21 km.
L’organisation fournira un rafraîchissement solide et liquide à la fin du test dans la zone d’arrivée.
Les gobelets en plastique ne seront pas servis aux coureurs. Les coureurs doivent porter une bouteille, un verre ou un “camelbak”.
Ils seront assistés par deux membres du service volontaire et localisés environ tous les 5 km. Entremêlé de rafraîchissements liquides et solides. Les liquides doivent être pourvus d’eau et de boisson isotonique et les rafraîchissements solides de fruits, chocolats, noix, barres énergétiques, eau, etc.
Les points de restauration sont situés dans des zones accessibles avec des véhicules, profitant d’infrastructures à usage public.

Supply Points are Control Points of Step established by the organization either to supply liquid, solid, or both.
There are 2 waypoints with liquids and solids supplies in the 12 km and 4 waypoints with liquids and solids supplies in the 21 km.
The organization will provide a solid and liquid refreshment at the end of the test in the arrival area.
Plastic cups will not be served to runners, runners must carry a bottle, glass or “camelbak”.
They will be assisted by two members of the volunteer service and located approximately every 5 km. Interspersed in liquid and solid refreshments. The liquids must be provided with water and isotonic drink and the solid refreshments with fruits, chocolates, nuts, energy bars, water, etc …
The refreshment points are located in accessible areas with vehicles, taking advantage of infrastructures for public use.

SHOWER SERVICES

L’atleta disposarà de servei de dutxes. La seva ubicació serà el més proper a la meta amb espais per a aparcaments i amb bon accés.

El atleta dispondrá de servicio de duchas. Su ubicación será el más cercano a la meta con espacios para aparcamientos y con buen acceso.

L’athlète aura un service de salle d’exposition. Son emplacement sera le plus proche de l’objectif avec des espaces de stationnement et avec un bon accès.

The athlete will have a showroom service. Its location will be the closest to the goal with spaces for parking and with good access.

MEDICAL SERVICES

La prova estarà coberta amb els serveis mèdics necessaris per cobrir totes les necessitats a càrrec de Serveis Sanitaris la Selva S.L. Hi haurà servei d’ambulància durant i després de la prova. Durant la prova atendrà les urgències que contreguin un risc per a la salut del participant i certificarà la retirada immediata de la prova d’aquell que presenti signes d’una anomalia en la seva salut. En finalitzar la prova atendrà els participants que ho sol·licitin.

La prueba estará cubierta con los servicios médicos necesarios para cubrir todas las necesidades a cargo de Servicios Sanitarios la Selva S.L. Habrá servicio de ambulancia durante y después de la prueba. Durante la prueba atenderá las urgencias que contraigan un riesgo para la salud del participante y certificará la retirada inmediata de la prueba de aquel que presente signos de una anomalía en su salud. Al finalizar la prueba atenderá los participantes que lo soliciten.

Le course sera couvert avec les services médicaux nécessaires pour couvrir tous les besoins en charge des services sanitaires La Selva S.L. Un service d’ambulance sera disponible pendant et après le test. Pendant le test, il veillera aux urgences présentant un risque pour la santé du participant et certifiera le retrait immédiat du test de ceux qui présentent des signes d’anomalie de santé. À la fin du test, les participants qui le demandent seront présents.

The career will be covered with the necessary medical services to cover all the needs in charge of Sanitary Services La Selva S.L. There will be ambulance service during and after the test. During the test, it will attend to emergencies that incur a risk to the health of the participant and will certify the immediate withdrawal of the test from those who show signs of an abnormality in their health. At the end of the test, participants who request it will attend.

CLASSIFICATIONS

Classificacions instantànies. https://www.cronoexagon.com/

El llistat de classificacions serà exposat quan finalitzi la prova i serà confeccionat segons les categories i premis predeterminats per l’organització.
Els participants que inverteixin menys de cinc hores en realitzar el recorregut i no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats. Els tres primers classificats de les dues distàncies tant en categoria masculina com femenina tindran premi.
Serà imprescindible estar present en el lliurament de trofeus per recollir el trofeu. La no presència a l’acte s’entendrà com a renúncia als trofeus o premis aconseguits.

Clasificaciones instantáneas. https://www.cronoexagon.com/

El listado de clasificaciones será expuesto cuando finalice la prueba y será confeccionado según las categorías y premios predeterminados por la organización.
Los participantes que inviertan menos de cinco horas en realizar el recorrido y no hayan sido descalificados tendrán la consideración de clasificados. Los tres primeros clasificados de las dos distancias tanto en categoría masculina como femenina tendrán premio.
Será imprescindible estar presente en la entrega de trofeos para recoger el trofeo. La no presencia en el acto se entenderá como renuncia a los trofeos o premios conseguidos.

Évaluations instantanées. https://www.cronoexagon.com/

La liste des classements sera exposée à la fin de l’épreuve et sera établie en fonction des catégories et des prix prédéterminés par l’organisation.
Les participants qui investissent moins de cinq heures au cours de la tournée et qui n’ont pas été disqualifiés seront considérés comme classifiés. Les trois premiers classements des deux distances, hommes et femmes, recevront des prix.
Il sera essentiel d’être présent lors de la livraison du trophée pour le récupérer. La non-présence à l’événement sera considérée comme une renonciation aux trophées ou prix obtenus.

Instantaneous ratings. https://www.cronoexagon.com/

The list of classifications will be exposed when the test is finished and will be made according to the categories and prizes predetermined by the organization.
Participants who invest less than five hours during the tour and have not been disqualified will be considered classified. The three first classifieds of the two distances, both male and female, will receive prizes.
It will be essential to be present in the trophy delivery to pick up the trophy. Non-presence at the event will be understood as a waiver of the trophies or prizes obtained.

PHOTOGRAPHY

Servei de fotografía a càrrec de profesionals de l’organització.

Servicio de fotografía a cargo de profesionales de la organización.

Service de photographie par des professionnels de l’organisation.

Photography service by professionals of the organization.

TIMING

El cronometratge es realitzarà amb xip al dorsal. L’empresa encarregada del cronometratge de la prova será CronoExagon. www.cronoexagon.com.

El cronometraje se realizará con chip en el dorsal. La empresa encargada del cronometraje de la prueba será CronoExagon. www.cronoexagon.com.

Le chronométrage se fera avec une puce sur le numéro. La société responsable du calendrier des tests sera CronoExagon. www.cronoexagon.com.

The timing will be done with chip on the number. The company responsible for the timing of the test will be CronoExagon. www.cronoexagon.com.

SPORTS COURT

Els familiars i seguidors del corredors disposaran de la pista poliesportiva i una zona lúdica per als infants a Beuda, mentres es realitza la prova.

Los familiares y seguidores del corredores dispondrán de la pista polideportiva y un parque para los niños en Beuda, mientras se realiza la prueba.

Les parents et les adeptes des couloirs disposeront du terrain de sport et d’une aire de jeux pour enfants à Beuda, pendant le déroulement du test.

The relatives and followers of the runners will have the sports court and a park for the children in Beuda, while the test is carried out.

VOLUNTEERS

Disposem d’un grup de voluntaris  genial, si vols ser un d’ells o tens alguna pregunta,, necessitem tota mena de perfils per fer aquesta cursa una realitat. No dubtis, contacta amb Gas Mountain al mail gasmountainmdm@gmail.com , Coordinació de Voluntaris. Uneix-te a nosaltres durant un cap de setmana. Això no és una cursa més al calendari.

DRETS DEL VOLUNTARI

Obtenir formació sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
Ser tractat sense cap mena de discriminació i amb tot el respecte a la teva condició i creences.
Comptar d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la teva participació.
Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació de l’activitat on col·laboris, amb el reconeixement social de la teva activitat.
Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que portes a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podries causar a tercers per raó de la teva activitat.
Acordar lliurement les condicions de la teva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que podràs dedicar i les responsabilitats acceptades.
Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene reglamentades i en funció de les característiques d’aquesta.

DEURES DEL VOLUNTARI

Cooperar en la consecució dels objectius del programa que participis per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
Realitzar l’activitat a què t’has compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes internes de funcionament.
Seguir les instruccions rebudes per l’organització.
Utilitzar degudament l’acreditació i distintius de l’organització.
Respectar i tenir cura dels recursos materials que l’organització posi a la teva disposició.
Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la teva actuació.
Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’organització.
En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

SER VOLUNTARI NO ÉS:

Tenir mà d’obra barata.
Substitució de treball als professionals.
Un lloc per aconseguir fins personals.
Un lloc de privilegi per fer d’espectador.

Disponemos de un grupo de voluntarios genial, si quieres ser uno de ellos o tienes alguna pregunta ,, necesitamos todo tipo de perfiles para hacer esta carrera una realidad. No dudes, contacta con Gas Mountain al mail gasmountainmdm@gmail.com, Coordinación de Voluntarios. Únete a nosotros durante un fin de semana. Esto no es una carrera más en el calendario.

DERECHOS DEL VOLUNTARIO

Obtener formación sobre el funcionamiento, las finalidades y sus actividades, apoyo en el desarrollo de la acción voluntaria y medios para poder ejercitar convenientemente.
Recibir la formación necesaria para el desarrollo de la actividad.
Ser tratado sin discriminación y con todo el respeto a tu condición y creencias.
Contar de acreditación suficiente como voluntario ante terceros y obtener certificación de tu participación.
Participar activamente en la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de la actividad donde colabores, con el reconocimiento social de tu actividad.
Ser cubiertos los riesgos derivados de la actividad que llevas a cabo como voluntario y de los daños que, involuntariamente, podrías causar a terceros por razón de tu actividad.
Acordar libremente las condiciones de tu acción voluntaria y el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el tiempo y horario que podrás dedicar y las responsabilidades aceptadas.
Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene reglamentadas y en función de las características de ésta.

DEBERES DEL VOLUNTARIO

Cooperar en la consecución de los objetivos del programa que participes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la organización.
Realizar la actividad a que te has comprometido con responsabilidad, buena fe y gratuidad, apoyando de manera activa y respetando las normas internas de funcionamiento.
Seguir las instrucciones recibidas por la organización.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
Respetar y cuidar los recursos materiales que la organización ponga a tu disposición.
Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pueda ser ofrecida por el beneficiario o por terceros en virtud de tu actuación.
Mantener la confidencialidad, sin perjuicio de los derechos de la persona, de las informaciones recibidas y conocidas en el desarrollo de su actividad, tanto respecto de los beneficiarios como de la organización.
En caso de renuncia, notificarla con antelación o continuar la actividad hasta que puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios graves al servicio.

SER VOLUNTARIO NO ES:

Tener mano de obra barata.
Sustitución de trabajo a los profesionales.
Un lugar para conseguir fines personales.
Un lugar de privilegio para hacer de espectador.

Nous avons un excellent groupe de bénévoles. Si vous souhaitez faire partie de ceux-ci ou avez des questions, nous avons besoin de nombreux profils pour faire de cette course une réalité. N’hésitez pas, contactez Gas Mountain à mail gasmountainmdm@gmail.com, Coordination des volontaires. Rejoignez-nous pendant un week-end. Ce n’est pas une course au calendrier.

DROITS DU VOLONTAIRE

Obtenir une formation sur le fonctionnement, les objectifs et les activités, soutenir le développement de l’action volontaire et les moyens de l’exercer correctement.
Recevoir la formation nécessaire pour le développement de l’activité.
Soyez traité sans discrimination et dans le respect de votre condition et de vos convictions.
Bénéficiez d’une accréditation suffisante en tant que bénévole auprès de tiers et obtenez une attestation de votre participation.
Participez activement à l’élaboration, la planification, la réalisation et l’évaluation de l’activité avec laquelle vous collaborez, avec la reconnaissance sociale de votre activité.
Soyez couvert par les risques découlant de l’activité que vous exercez en tant que bénévole et des dommages involontaires que vous pourriez causer à des tiers en raison de votre activité.
Convenez librement des conditions de votre action volontaire et de l’engagement des tâches définies en commun, du temps et des heures que vous pouvez consacrer et des responsabilités acceptées.
Exécutez l’activité dans des conditions d’hygiène appropriées et réglementées et en fonction de ses caractéristiques.

DETTES DE VOLONTAIRES

Coopérez à la réalisation des objectifs du programme en participant à la réalisation des engagements pris au sein de l’organisation.
Exécutez l’activité que vous avez entreprise avec responsabilité, bonne foi et gratuité, en soutenant activement et en respectant les règles de fonctionnement internes.
Suivez les instructions reçues par l’organisation.
Utilisez dûment l’accréditation et les badges de l’organisation.
Respectez et prenez soin des ressources matérielles que l’organisation met à votre disposition.
Refusez toute considération économique ou matérielle pouvant être offerte par le bénéficiaire ou par des tiers en vertu de votre action.
Maintenir la confidentialité, sans préjudice des droits de la personne, des informations reçues et connues dans le développement de leur activité, à la fois vis-à-vis des bénéficiaires et de l’organisation.
En cas de démission, notifiez-le à l’avance ou poursuivez l’activité jusqu’à ce que les mesures nécessaires soient prises pour éviter de graves dommages au service.

ÊTRE BÉNÉVOLE N’EST PAS:

Avoir une main-d’œuvre bon marché
Remplacement de travail par des professionnels.
Un lieu pour atteindre des objectifs personnels.
Un lieu de privilège pour devenir spectateur.

We have a great volunteer group, if you want to be one of them or have any questions, we need all kinds of profiles to make this race a reality. Do not hesitate, contact Gas Mountain at mail gasmountainmdm@gmail.com, Coordination of Volunteers. Join us during a weekend. This is not a race to the calendar.

RIGHTS OF THE VOLUNTEER

Obtain training on the operation, aims and activities, support in the development of voluntary action and means to exercise it properly.
Receive the necessary training for the development of the activity.
Be treated without discrimination and with all due respect to your condition and beliefs.
Have sufficient accreditation as a volunteer before third parties and obtain certification of your participation.
Participate actively in the elaboration, planning, execution and evaluation of the activity where you collaborate, with the social recognition of your activity.
Be covered by the risks derived from the activity you carry out as a volunteer and from the unintentionally damages you may cause to third parties due to your activity.
Freely agree on the conditions of your voluntary action and the commitment of the jointly defined tasks, the time and hours that you can dedicate and the responsibilities accepted.
Perform the activity in the appropriate regulated hygiene and hygiene conditions and depending on the characteristics of it.

VOLUNTEER’S DEBTS

Cooperate in the achievement of the objectives of the program that you participate in the fulfillment of the commitments acquired within the organization.
Carry out the activity that you have undertaken with responsibility, good faith and gratuity, actively supporting and respecting the internal operating rules.
Follow the instructions received by the organization.
Duly use the accreditation and the organization’s badges.
Respect and take care of the material resources that the organization makes available to you.
Reject any economic or material consideration that may be offered by the beneficiary or by third parties by virtue of your action.
Maintain confidentiality, without prejudice to the rights of the person, of the information received and known in the development of their activity, both with respect to the beneficiaries and the organization.
In case of resignation, notify it in advance or continue the activity until the necessary measures are taken to avoid serious damage to the service.

BEING VOLUNTEER IS NOT:

Have a cheap labor force
Replacement of work to professionals.
A place to achieve personal ends.
A place of privilege to become a spectator.

ACCOMMODATION

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL MONT  

Tel. 872208037 / 646453648

patronatdelsantuaridelmont@gmail.com         

http://www.marededeudelmont.com/ca/ 

HOTEL CAN HOMS, BEUDA

Tel. 600 363 193

info@canhoms.com

http://canhoms.com/

HOTEL CAN MAHOLÀ, BEUDA

Tel. 972 590 162 / 649 244 367

info@canmahola.com

http://www.canmahola.com/sp

LA CASANOVA DE BEUDA, BEUDA

Tel. 686 018 701

info@lacasanovadebeuda.com

http://www.lacasanovadebeuda.com 

CONTACT US

Scroll to Top