DEL 01 AL 30 DE NOVEMBRE 2020

Dies
Hores
Minuts
Segons

VOLUNTARIS

Disposem d’un grup de voluntaris  genial, si vols ser un d’ells o tens alguna pregunta,, necessitem tota mena de perfils per fer aquesta cursa una realitat. No dubtis, contacta amb Gas Mountain al mail gasmountainmdm@gmail.com , Coordinació de Voluntaris. Uneix-te a nosaltres durant un cap de setmana. Això no és una cursa més al calendari.

DRETS DEL VOLUNTARI

Obtenir formació sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
Ser tractat sense cap mena de discriminació i amb tot el respecte a la teva condició i creences.
Comptar d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la teva participació.
Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació de l’activitat on col·laboris, amb el reconeixement social de la teva activitat.
Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que portes a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podries causar a tercers per raó de la teva activitat.
Acordar lliurement les condicions de la teva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que podràs dedicar i les responsabilitats acceptades.
Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene reglamentades i en funció de les característiques d’aquesta.

DEURES DEL VOLUNTARI

Cooperar en la consecució dels objectius del programa que participis per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
Realitzar l’activitat a què t’has compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes internes de funcionament.
Seguir les instruccions rebudes per l’organització.
Utilitzar degudament l’acreditació i distintius de l’organització.
Respectar i tenir cura dels recursos materials que l’organització posi a la teva disposició.
Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la teva actuació.
Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’organització.
En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

SER VOLUNTARI NO ÉS:

Tenir mà d’obra barata.
Substitució de treball als professionals.
Un lloc per aconseguir fins personals.
Un lloc de privilegi per fer d’espectador.

Disponemos de un grupo de voluntarios genial, si quieres ser uno de ellos o tienes alguna pregunta ,, necesitamos todo tipo de perfiles para hacer esta carrera una realidad. No dudes, contacta con Gas Mountain al mail gasmountainmdm@gmail.com, Coordinación de Voluntarios. Únete a nosotros durante un fin de semana. Esto no es una carrera más en el calendario.

DERECHOS DEL VOLUNTARIO

Obtener formación sobre el funcionamiento, las finalidades y sus actividades, apoyo en el desarrollo de la acción voluntaria y medios para poder ejercitar convenientemente.
Recibir la formación necesaria para el desarrollo de la actividad.
Ser tratado sin discriminación y con todo el respeto a tu condición y creencias.
Contar de acreditación suficiente como voluntario ante terceros y obtener certificación de tu participación.
Participar activamente en la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de la actividad donde colabores, con el reconocimiento social de tu actividad.
Ser cubiertos los riesgos derivados de la actividad que llevas a cabo como voluntario y de los daños que, involuntariamente, podrías causar a terceros por razón de tu actividad.
Acordar libremente las condiciones de tu acción voluntaria y el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el tiempo y horario que podrás dedicar y las responsabilidades aceptadas.
Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene reglamentadas y en función de las características de ésta.

DEBERES DEL VOLUNTARIO

Cooperar en la consecución de los objetivos del programa que participes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la organización.
Realizar la actividad a que te has comprometido con responsabilidad, buena fe y gratuidad, apoyando de manera activa y respetando las normas internas de funcionamiento.
Seguir las instrucciones recibidas por la organización.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
Respetar y cuidar los recursos materiales que la organización ponga a tu disposición.
Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pueda ser ofrecida por el beneficiario o por terceros en virtud de tu actuación.
Mantener la confidencialidad, sin perjuicio de los derechos de la persona, de las informaciones recibidas y conocidas en el desarrollo de su actividad, tanto respecto de los beneficiarios como de la organización.
En caso de renuncia, notificarla con antelación o continuar la actividad hasta que puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios graves al servicio.

SER VOLUNTARIO NO ES:

Tener mano de obra barata.
Sustitución de trabajo a los profesionales.
Un lugar para conseguir fines personales.
Un lugar de privilegio para hacer de espectador.

Nous avons un excellent groupe de bénévoles. Si vous souhaitez faire partie de ceux-ci ou avez des questions, nous avons besoin de nombreux profils pour faire de cette course une réalité. N’hésitez pas, contactez Gas Mountain à mail gasmountainmdm@gmail.com, Coordination des volontaires. Rejoignez-nous pendant un week-end. Ce n’est pas une course au calendrier.

DROITS DU VOLONTAIRE

Obtenir une formation sur le fonctionnement, les objectifs et les activités, soutenir le développement de l’action volontaire et les moyens de l’exercer correctement.
Recevoir la formation nécessaire pour le développement de l’activité.
Soyez traité sans discrimination et dans le respect de votre condition et de vos convictions.
Bénéficiez d’une accréditation suffisante en tant que bénévole auprès de tiers et obtenez une attestation de votre participation.
Participez activement à l’élaboration, la planification, la réalisation et l’évaluation de l’activité avec laquelle vous collaborez, avec la reconnaissance sociale de votre activité.
Soyez couvert par les risques découlant de l’activité que vous exercez en tant que bénévole et des dommages involontaires que vous pourriez causer à des tiers en raison de votre activité.
Convenez librement des conditions de votre action volontaire et de l’engagement des tâches définies en commun, du temps et des heures que vous pouvez consacrer et des responsabilités acceptées.
Exécutez l’activité dans des conditions d’hygiène appropriées et réglementées et en fonction de ses caractéristiques.

DETTES DE VOLONTAIRES

Coopérez à la réalisation des objectifs du programme en participant à la réalisation des engagements pris au sein de l’organisation.
Exécutez l’activité que vous avez entreprise avec responsabilité, bonne foi et gratuité, en soutenant activement et en respectant les règles de fonctionnement internes.
Suivez les instructions reçues par l’organisation.
Utilisez dûment l’accréditation et les badges de l’organisation.
Respectez et prenez soin des ressources matérielles que l’organisation met à votre disposition.
Refusez toute considération économique ou matérielle pouvant être offerte par le bénéficiaire ou par des tiers en vertu de votre action.
Maintenir la confidentialité, sans préjudice des droits de la personne, des informations reçues et connues dans le développement de leur activité, à la fois vis-à-vis des bénéficiaires et de l’organisation.
En cas de démission, notifiez-le à l’avance ou poursuivez l’activité jusqu’à ce que les mesures nécessaires soient prises pour éviter de graves dommages au service.

ÊTRE BÉNÉVOLE N’EST PAS:

Avoir une main-d’œuvre bon marché
Remplacement de travail par des professionnels.
Un lieu pour atteindre des objectifs personnels.
Un lieu de privilège pour devenir spectateur.

We have a great volunteer group, if you want to be one of them or have any questions, we need all kinds of profiles to make this race a reality. Do not hesitate, contact Gas Mountain at mail gasmountainmdm@gmail.com, Coordination of Volunteers. Join us during a weekend. This is not a race to the calendar.

RIGHTS OF THE VOLUNTEER

Obtain training on the operation, aims and activities, support in the development of voluntary action and means to exercise it properly.
Receive the necessary training for the development of the activity.
Be treated without discrimination and with all due respect to your condition and beliefs.
Have sufficient accreditation as a volunteer before third parties and obtain certification of your participation.
Participate actively in the elaboration, planning, execution and evaluation of the activity where you collaborate, with the social recognition of your activity.
Be covered by the risks derived from the activity you carry out as a volunteer and from the unintentionally damages you may cause to third parties due to your activity.
Freely agree on the conditions of your voluntary action and the commitment of the jointly defined tasks, the time and hours that you can dedicate and the responsibilities accepted.
Perform the activity in the appropriate regulated hygiene and hygiene conditions and depending on the characteristics of it.

VOLUNTEER’S DEBTS

Cooperate in the achievement of the objectives of the program that you participate in the fulfillment of the commitments acquired within the organization.
Carry out the activity that you have undertaken with responsibility, good faith and gratuity, actively supporting and respecting the internal operating rules.
Follow the instructions received by the organization.
Duly use the accreditation and the organization’s badges.
Respect and take care of the material resources that the organization makes available to you.
Reject any economic or material consideration that may be offered by the beneficiary or by third parties by virtue of your action.
Maintain confidentiality, without prejudice to the rights of the person, of the information received and known in the development of their activity, both with respect to the beneficiaries and the organization.
In case of resignation, notify it in advance or continue the activity until the necessary measures are taken to avoid serious damage to the service.

BEING VOLUNTEER IS NOT:

Have a cheap labor force
Replacement of work to professionals.
A place to achieve personal ends.
A place of privilege to become a spectator.

Scroll to Top