inscriptions

trail 21K 2020

Data: 08/11/2020
Hora: 09:30 h
Preu: Des de 15.90€
21 KM

trail 12k 2020

Data: 08/11/2020
Hora: 09:30 h
Preu: Des de 10.90€
12 KM
0%

justifying

PRICES

regulation

ORGANITZACIÓ

La MDM és una prova mitja distància organitzada per l’entitat excursionista Grup Amics Senderistes, popularment coneguda com a GAS MOUNTAIN®, que es pot fer corrents o caminant i que té per objectiu efectuar el recorregut en menys de 5 hores.

PREUS

Els drets d´inscripció van dels 10’50 als 25’50 € i estaran determinats per la distància en la qual es participa. Preus amb el 21% iva inclòs. (No inclou despeses de gestió 0,20 €).

Ens cas de no arribar als 300 participants s’admetran inscripcions el mateix dia.

Les inscripcions no són reemborsables.

ENTREGA DE DORSALS

L’entrega de dorsals començarà a les 08:00 i finalitzarà a les 09:00 del mateix 10 de Novembre de 2019.

SORTIDA

La sortida serà el diumenge 10 de Novembre de 2019 a les 09:30h a la Plaça de Beuda. 
El cronòmetre es posarà en marxa a l’hora establerta amb o sense la presència dels participants. Els participants que es presentin passats 15 minuts després d’haver-se donat la sortida seran desqualificats.

ITINERARI

Hi haurà dos itineraris, un de 12km i un altre de 21 km. Estaran marcats en tot moment per cinta de marcatge de curses. 

REGLAMENT DEL CORREDOR

Per participar en la prova és necessari realitzar una inscripció que quedarà tancada quan ho determini l’organització.
Tot participant ha de ser coneixedor i respectar el reglament de competició acceptant les modificacions que pugui adoptar el comitè de carrera per causes alienes a l’organització, abans i / o durant la competició.
Un corredor podrà retirar-se de la prova sempre que ell ho desitgi, però el de fer d’acord amb els punts següents: Es retirarà en un control i lliurarà el dorsal. El competidor assumeix tota la seva responsabilitat des que abandona voluntàriament la prova o és desqualificat.
Respectar l’entorn. No danyar els recursos naturals, geològics, culturals.
Respectar l’itinerari establert i abalisat per l’organització, no sortint-se d’aquest.
Evitar senders secundaris al sender principal.
No aturar camp a través.
Evitar retallar per l’interior de les corbes.
És obligació de cada corredor portar amb si qualsevol residu que generi: envasos, papers, residus orgànics, etc., fins als llocs assenyalats i habilitats per l’organització. Un bastó trencat en competició podrà ser lliurat en un control. El competidor que no els dipositi o els deixi en una zona preparada, podrà ser penalitzat.
Denunciar qualsevol conducta mediambiental negligent d’altres corredors.
Obligar marcar gels, barretes, etcètera, amb el número de dorsal.
No cridar durant el recorregut. Mantenir-se en silenci.
Evitar trepitjar a l’interior de zones humides: basses, rierols, torberes, etcètera.
Aquestes obligacions també s’han de tenir en consideració durant els períodes d’entrenament dels corredors, previs a la seva participació en una prova esportiva.

PENALITZACIONS

L’organització vetllarà per l’estricte compliment d’aquestes obligacions, i si escau per l’aplicació de les penalitzacions estipulades. Els temps de les penalitzacions les decidirà l’organització en funció del benefici obtingut i el perjudici causat.
Són causa de penalització o fins i tot desqualificació:
Abandonar l’itinerari establert. Escurçar el recorregut o utilitzar dreceres.
Tot corredor haurà de realitzar el recorregut marcat, no respectar-o no passar per algun dels controls establerts, serà causa de penalització o desqualificació.
Els participants, durant el recorregut, hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres dels controls.
Els competidors han de comportar esportivament en tot moment i mostrar-se respectuosos amb els altres esportistes, controls i membres de l’organització.
Tot corredor sol·licitat ha de prestar auxili a un altre participant que estigui en perill o accidentat, estant obligat a comunicar-ho al control més proper immediatament. La privació d’auxili serà penalitzat amb la desqualificació immediata.
Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general, o contra advertir la normativa vigent sobre prevenció d´incendis.
Abandonar residus fora de les papereres situades als avituallaments.
Travessar llocs sensibles per a la flora o la fauna, prèviament informats i senyalitzats (hàbitats singulars, zones humides d’interès, basses, rierols, temporals, torberes, etcètera).
Cridar o emetre sons (xiulets) o llums (centelleigs) que pugui generar molèsties a la fauna o la resta d’usuaris de l’espai sense causa justificada.
Refusar, treure o canviar les marques del material posades per l’organització.
Prescindir dels elements necessaris (dorsal) per identificar el participant.
Serà obligatori per als corredors a utilització i ubicació en l’espai indicat del material publicitari facilitat per l’organització (dorsals, adhesius, etc.). Modificar, doblegar o ocultar el material publicitari serà penalitzat. A més, serà responsabilitat dels participants el manteniment d’aquest material.
Invertir més de 05:00 hores a realitzar la prova.Serà motiu de desqualificació: No portar visible el dorsal en els controls de pas o bé passar-los fora de temps. No fer la totalitat del recorregut a peu i agafar desviaments. Invertir més de 05:00 h en realitzar la prova. Tot corredor té el deure de prestar auxili a un altre participant que estigui en perill o accidentat, estant obligat a comunicar-ho al control més proper immediatament. La privació d’auxili podrà ser penalitzada amb la desqualificació immediata.

ÚS DE BASTONS

Per motius de seguretat, queda prohibit l’ús de bastons de trekking durant els primers 2 quilòmetres de carrera. A més, els participants estaran obligats a portar-los de manera que evitin danyar a la resta de participants, durant tot el temps que aquests no s’estiguin fent servir.

INSCRIPCIÓ:

Les inscripcions es faran a través del portal web www.mdm.cat o el mateix dia de la prova, fins a arribar als 300 participants.
La inscripció no quedarà formalitzada fins que s’hagi realitzat el pagament.
Els participants preinscrits abans de 48 hores de la cursa tindran el seu nom al dorsal.
Cada participant haurà d’omplir correctament totes les seves dades personals, ja que aquests seran acarats per l’organització durant la retirada de dorsals.
Per sol·licitar qualsevol canvi en la modalitat triada, així com per al traspàs de la plaça d’un corredor a un altre, s’estableix com a màxim, abans de les dues hores precedents a l’inici de la prova. Després no es podrà realitzar cap canvi.
Els drets d’inscripció estaran determinats per la distància en la qual es participi.
Els dorsals es podran retirar el mateix dia de la prova en l’horari acordat per l’organització en cada modalitat. El cronometratge es controlarà a través de xip al dorsal controlat pel personal que estarà dedicat a aquesta tasca.
L’ús de xip i dorsal lliurats per l’organització al corredor és obligatori durant tota la cursa. El dorsal s’ha de col·locar sobre el corredor de forma visible a la part davantera del cos. No podrà ser doblegat ni retallat. Podrà ser motiu de penalització o desqualificació immediata la manipulació o cessió del dorsal.

MATERIAL OBLIGATORI

Per participar en la prova cada esportista ha de portar, al llarg de tot el recorregut, el material obligatori exigit per l’organització:
DNI, passaport o carnet de conduir (amb foto)
Got de plàstic.
Telèfon mòbil amb saldo i bateria suficients.
Dipòsit d’aigua útil d’1 litre de capacitat.
Aliment suficient per afrontar la prova.

MATERIAL RECOMANAT

Motxilla.
Guants.
GPS amb el track de la cursa.

PARTICIPANTS

Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que ho desitgin, sense distinció de sexe ni nacionalitat. Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització signada pels pares o tutors legals facilitada per l’organització.
L’organització no es fa responsable de la manca de preparació adequada a la prova, ni dels accidents que es puguin produir, si bé es vetllarà per evitar els mateixos.
L’organització no es farà responsable dels accidents que es derivin d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les normes i del reglament, així com els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenvolupi la prova.

ESTAT DE SALUT DEL PARTICIPANT

Amb el fet d’inscriure i en relació al seu estat de salut el participant declara sota la seva responsabilitat:
Que es troba en condicions físiques adequades i suficientment entrenat per participar voluntàriament en la cursa.
Que no pateix malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se i perjudicar greument la seva salut participant en aquesta cursa.
Que si té algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol altra circumstància que pogués agreujar o perjudicar greument la salut participant en aquesta cursa, ho ha de posar en coneixement de l’Organització abans de començar, acceptant les decisions que sobre això adoptin pels responsables de l’Esdeveniment .
Que assumeix els perills i riscos derivats de la participació en aquesta activitat esportiva, com ara caigudes, col·lisió amb vehicles, participants o espectadors, condicions climàtiques extremes i d’humitat, estat dels vials, carretera i trànsit.
Que està d’acord amb qualsevol decisió que qualsevol responsable de la cursa (jutges, metges, ATS, Tècnic / s de l’Organització) adopti sobre la seva habilitat i capacitat per completar la cursa amb seguretat i sense risc per a la salut.

ABANDONAMENTS

Els abandonaments s’hauran de realitzar en els Punts d’avituallament. Si per causa d’accident o lesió el corredor queda immobilitzat i no pot arribar fins a un avituallament, activarà l’operatiu de rescat contactant telefònicament amb l’organització mitjançant el Telèfon Mòbil d’Emergència.
El corredor retirat haurà de lliurar el sistema de cronometratge. A partir d’aquest moment el participant quedarà fora de carrera i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada.
L’organització podrà retirar de carrera, sota el seu criteri, als participants que tinguin problemes físics evidents (vòmits, diarrees, desorientació, desmais …) que puguin posar en perill la seva salut.
En els controls de pas i avituallaments hi haurà personal de l’organització convenientment identificat que vetllarà per la seguretat dels corredors. És obligatori seguir les indicacions. 

AMBULÀNCIA

Hi haurà un servei d’ambulància durant i després de la prova. Durant la prova atendrà les urgències que contreguin un risc per a la salut del participant i certificarà la retirada immediata de la prova d’aquell que presenti signes d’una anomalia en la seva salut. En finalitzar la prova atendrà els participants que ho sol·licitin.

CONTROLS DE PAS

Se situen en punts ja ressenyats en el rutòmetre. En ells es troba un comissari de l’organització. Saltar-un o diversos punts de control de Pas podrà ser motiu de sanció, aquesta sanció serà determinada pels comissaris de carrera en cada cas i podrà anar des de la penalització fins a la desqualificació total.

CLASSIFICACIÓ

Tots els participants que inverteixin menys de 05:00 hores en realitzar el recorregut i no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats. Els tres primers classificats d’ambdues distàncies tant en categoría masculina com femenina tindran premi. El llistat de classificacions serà exposat quan finalitzi la prova i serà confeccionat segons les categories i premis predeterminats per l’organització.
Els participants que inverteixin menys de cinc hores en realitzar el recorregut i no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats. Els tres primers classificats de les dues distàncies tant en categoria masculina com femenina tindran premi.
Serà imprescindible estar present en el lliurament de trofeus per recollir el trofeu. La no presència a l’acte s’entendrà com a renúncia als trofeus o premis aconseguits. El cronometrage es controlarà a traves de xip al dorsal.

OBSEQUI

S’obsequiarà a tots els participants amb un obsequi “remember”, aquest s’anunciarà a la web i pot ser modificat per l’organització depenent de la disponibilitat del producte, en tot cas sempre s’informarà del canvi als corredors.

PUNTS D’AVITUALLAMENT

Els Punts d’avituallament són Punts de Control de Pas establerts per l’organització bé per assortir de líquid, sòlid, o ambdues coses.
Hi ha 2 punts de pas amb avituallaments de líquids i sòlids en la 12 Kmi 4 punts de pas amb avituallaments de líquids i sòlids en la 21 Km.
L’organització dotarà d’un avituallament sòlid i líquid en finalitzar la prova en el recinte d’arribada.
No se serviran gots de plàstic als corredors, els corredors han de portar una ampolla, got o “camelbak“.
Seran atesos per dos membres del voluntariat i ubicats aproximadament cada 5 km. Intercalats en avituallaments líquids i sòlids. Els líquids han d’estar proveïts d’aigua i beguda isotònica i els avituallaments sòlids amb fruites, xocolatines, fruits secs, barretes energètiques, aigua, etc.
Els punts d’avituallament estan ubicats en zones accessibles amb vehicles, aprofitant infraestructures d’ús públic.

PROTECCIÓ DE DADES

En inscriure en qualsevol de les modalitats de la MDM.cat, els participants donen el seu consentiment perquè l’organització de la prova, tracti automàticament i amb finalitat únicament esportiva, promocional o comercial les seves dades de caràcter personal.
D’acord estableix la Llei Orgànica 15/1995, de 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té dret a accedir a aquests fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. A aquest efecte s’haurà de sol·licitar per escrit a la següent adreça:
gasmountainmdm@gmail.com
Així mateix, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms, classificació obtinguda i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

DRETS D’IMATGE

El desenvolupament de la carrera pot ser gravat o fotografiat per l’organització. Amb el fet d’inscriure accepta expressa i gratuïtament la cessió dels drets d’imatge de la persona inscrita sobre les fotografies preses i les imatges gravades, així com el seu nom, sense límit territorial o temporal, perquè puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà escrit, internet i xarxes socials on l’Organització les utilitzi total o parcialment a títol publicitari, comunicatiu o documental en tot el relacionat a la MDM.cat. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit de l’organització. En cas contrari, s’emprendran totes les accions legals que s’estimen pertinents.

DIRECCIÓ DE CURSA

Els directors de carrera podran suspendre, escurçar, modificar, neutralitzar o aturar la cursa per seguretat o causes de força major alienes a la seva voluntat i no imputables a l’organització (climatologia, variacions del caudal hidrogràfic, etc.).
Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, considerem que poden ser un al·licient i un repte més a superar.
Pel sol fet d’inscriure i / o participar amb dorsal assignat, tot participant accepta aquest reglament. Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comitè organitzador de la prova.

RESPONSABILITAT DELS DIRECTORS DE CURSA

Els Directors de Cursa podran retirar de la competició a un corredor quan considerin que aquest té minvades les seves capacitats físiques o tècniques com a causa de la fatiga, no disposa del material obligatori, o les seves condicions no són les apropiades per continuar en carrera. La seva decisió és inapel·lable.

RECORREGUT DE RESERVA O ALTERNATIU

Si les inclemències meteorològiques o altres factors fessin impracticable el primer recorregut o posin en perill la integritat física dels participants assistents a la prova, tindríem preparat un segon recorregut amb un itinerari el més similar possible al primer per fer possible la celebració de la cursa.
Nota: L’organització de la prova es reserva el dret de retardar la sortida de la prova o de suspendre-quan es donin les causes ja esmentades en aquest apartat i en els dos recorreguts.

SUSPENSIÓ DE LA PROVA

L’organització es reserva el dret de suspensió de la prova per causes de força major, sota alerta de les autoritats competents i / o fenòmens meteorològics adversos. En aquest cas no es reemborsarà l’import de les inscripcions ni es cobriran les despeses dels participants.

DISPOSICIONS FINALS

Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber a un control o trucar al telèfon de l’organització. Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, considerem que poden ser un al.licient i un repte més a superar. Pel sol fet d’inscriure’s i/o participar amb dorsal asignat, tot participant accepta aquest reglament. Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comité organitzador de la prova.

MODIFICACIONS

El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització, així com qualsevol dada, norma o apartat per a una òptima realització de la prova. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

ORGANIZACIÓN

La MDM es una prueba de media distancia organizada por la entidad excursionista Grup Amics Senderistes, popularmente conocida como GAS MOUNTAIN®, que se puede hacer corriendo o caminando, y que tiene por objetivo efectuar el recorrido en menos de 5 horas.

PRECIOS

Los derechos de inscripción van de los 10’50 a 25’50 € y estarán determinados por la distancia en la que se participa. Precios con 21% iva incluído. (No incluye gastos de gestión 0,20€)

En el caso de no llegar a los 300 participantes se admitirán inscripciones el mismo día.

Las inscripciones no son reembolsables.

ENTREGA DE DORSALES

La entrega de dorsales comenzará a las 08:00 y finalizará a las 09:00 del mismo 10 de Noviembre de 2019.

SALIDA

La salida será el domingo 10 de Noviembre de 2019 a las 09: 30h en la Plaza de Beuda.
El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida con o sin la presencia de los participantes. Los participantes que se presenten pasados 15 minutos después de haberse dado la salida serán descalificados.

ITINERARIO

Habrá dos itinerarios, uno de 12km y otro de 21 km. Estarán marcados en todo momento para cinta de marcado de carreras.

REGLAMENTO DEL CORREDOR

Para participar en la prueba es necesario realizar una inscripción que quedará cerrada cuando lo determine la organización.
Todo participante debe conocer y respetar el reglamento de competición aceptando las modificaciones que pueda adoptar el comité de carrera por causas ajenas a la organización, antes y / o durante la competición.
Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee, pero lo ha de hacer de acuerdo con los siguientes puntos: Se retirará en un control y entregará el dorsal. El competidor asume toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o si es descalificado.
Respetar el entorno. No dañar los recursos naturales, geológicos, culturales.
Respetar el itinerario establecido y balizado por la organización, no saliéndose de este.
Evitar senderos secundarios al sendero principal.
No ir campo a través.
Evitar recortar por el interior de las curvas.
Es obligación de cada corredor llevar consigo cualquier residuo que genere: envases, papeles, residuos orgánicos, etc., hasta los lugares señalados y habilitados por la organización. Un bastón roto en competición podrá ser entregado en un control. El competidor que no les deposite o los deje en una zona preparada, podrá ser penalizado.
Denunciar cualquier conducta medioambiental negligente de otros corredores.
Obligar marcar geles, barritas, etcétera, con el número de dorsal.
No llamar durante el recorrido. Mantenerse en silencio.
Evitar pisar en el interior de zonas húmedas: balsas, arroyos, etcétera.
Estas obligaciones también se deben tener en consideración durante los períodos de entrenamiento de los corredores, previos a su participación en la prueba deportiva.

PENALIZACIONES

La organización velará por el estricto cumplimiento de estas obligaciones, y en su caso por la aplicación de las penalizaciones estipuladas. Los tiempos de las penalizaciones las decidirá la organización en función del beneficio obtenido y el perjuicio causado.
Son causa de penalización o incluso descalificación:
Abandonar el itinerario establecido. Acortar el recorrido o utilizar atajos.
Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado, no respetar o no pasar por alguno de los controles establecidos, será causa de penalización o descalificación.
Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las instrucciones de los miembros de los controles.
Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse respetuosos con los demás deportistas, controles y miembros de la organización.
Todo corredor solicitado debe prestar auxilio a otro participante que esté en peligro o accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano inmediatamente. La privación de auxilio será penalizado con la descalificación inmediata.
Ensuciar o degradar el itinerario o la montaña en general, o contra advertir la normativa vigente sobre prevención de incendios.
Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos.
Atravesar lugares sensibles para la flora o la fauna, previamente informados y señalizados (hábitats singulares, zonas húmedas de interés, balsas, arroyos, temporales, turberas, etcétera).
Llamar o emitir sonidos (pitos) o luces (destellos) que pueda generar molestias a la fauna o los demás usuarios del espacio sin causa justificada.
Rechazar, quitar o cambiar las marcas del material puestas por la organización.
Prescindir de los elementos necesarios (dorsal) para identificar el participante.
Será obligatorio para los corredores a utilización y ubicación en el espacio indicado del material publicitario facilitado por la organización (dorsales, adhesivos, etc.). Modificar, doblar o ocultar el material publicitario será penalizado. Además, será responsabilidad de los participantes el mantenimiento de este material.
Invertir más de 05:00 horas a realizar la prueba. 

Será Motivo de descalificación: No llevar visible el dorsal en los controles de paso o bien pasarse los fuera de tiempo. No Hacer la totalidad del recorrido a pie y coger desvíos. Invertir más de 05:00 h a realizar la prueba. Todo corredor tiene el deber de prestar auxilio a otro participante que esté en peligro o accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más próximo inmediatamente. La privación de auxilio podrá ser penalizada con la descalificación inmediata.

USO DE BASTONES

Por Motivos de seguridad, queda prohibido el uso de bastones de trekking durante  los primeros 2 kilómetros de carrera. Además, los participantes estarán obligados a llevarlas de manera que eviten dañar al resto de participantes, durante todo el tiempo que éstos no los estén de utilizando.

INSCRIPCIÓN:

Las inscripciones se arán mediante el portal web www.mdm.cat o el mismo día de la prueba, hasta llegar a 300 participantes.
La inscripción no quedará formalizada hasta que se haya realizado el pago.
Los participantes preinscritos antes de 48 horas de la carrera tendrán su nombre en el dorsal.
Cada participante debera rellenar correctamente sus datos personales, ya que estos serán cotejados por la organización durante la retirada de dorsales.
Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida, así como para el traspaso de la plaza de un corredor a otro, se establece como máximo, antes de las dos horas precedentes al inicio de la prueba. Después no se podrá realizar ningún cambio.
Los derechos de inscripción estarán determinados por la distancia en la que es participe.
Los dorsales se podrán retirar el mismo día de la prueba en el horario acordado para la organización en cada modalidad. El cronometraje se controlará mediante chip en el dorsal controlado por el personal que estará dedicado a esta tarea.
El uso de chip y dorsal entregados por la organización en el corredor es obligatorio durante toda la carrera. El dorsal se debe colocar sobre el corredor de forma visible en la parte delantera del cuerpo. No podrá ser doblado ni recortado. Podrá ser motivo de penalización o descalificación inmediata la manipulación o cesión del dorsal.

MATERIAL OBLIGATORIO

Para participar en la prueba cada deportista debe llevar, a lo largo de todo el recorrido, el material obligatorio exigido por la organización:
DNI, pasaporte o carnet de conducir (con foto)
Vaso de plástico.
Teléfono móvil con saldo y batería suficientes.
Depósito de agua útil de 1 litro de capacidad.
Alimento suficiente para afrontar la prueba.

MATERIAL RECOMENDADO

Mochila.
Guantes.
GPS con el track de la carrera.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 16 años que lo deseen, sin distinción de sexo ni nacionalidad. Los menores de 18 años deberán presentar una autorización firmada por los padres o tutores legales, facilitada por la organización.
La organización no se hace responsable de la falta de preparación adecuada a la prueba, ni de los accidentes que se puedan producir, si bien se velará para evitar los mismos.
La organización no es hará responsable de los accidentes que es deriven de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las normas y del reglamento, así como los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en qué es desarrolle la prueba.

ESTADO DE SALUD DEL PARTICIPANTE

Con el hecho de inscribir y en relación al estado de salud el participante declara bajo la su responsabilidad:
Que es encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado para participar voluntariamente en la carrera.
Que no sufre enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente super salud participando en esta carrera.
Que si tiene algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravar o perjudicar gravemente la salud participando en esta carrera, lo pondrá en conocimiento de la organización antes de empezar, aceptando los decisiones que sobre esto adopten los responsables del evento.
Que asume a los peligros y riesgos derivados de la participación en esta actividad deportiva, como caídas, colisión con vehículos, participantes o espectadores, condiciones climáticas extremas y de humedad, estado de los viales, carretera y tráfico.
Que está de acuerdor con cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (jueces, Médicos, ATS, Técnico / s de la Organización) adopten sobre su habilidad y capacidad para completar la carrera con seguridad y sin riesgo para la salud.

ABANDONOS

Los abandonos deberán realizarse a los puntos de avituallamiento. Si por causa de accidente o lesión el corredor queda inmovilizado y no pueda llegar hasta un avituallamiento, activará el operativo de rescate contactando telefónicamente con la organización mediante el Teléfono Móvil de Emergencia.
El corredor retirado deberá entregar el sistema de cronometraje. A partir de este momento el participante quedará fuera de carrera y asumirá cualquier responsabilidad derivada de su retirada.
La organización podrá retirar de carrera, bajo su criterio, los participantes que tengan problemas físicos evidentes (vómitos, diarreas, desorientación, desmayos …) que puedan poner en peligro su salud.
En los controles de paso y avituallamientos habrá personal de la organización convenientemente identificado que velará por la seguridad de los corredores. Es obligatorio seguir las indicaciones.

AMBULANCIA

Habrá un servicio de ambulancia durante y después de la prueba. Durante la prueba atenderá las urgencias que contraigan un riesgo para la salud del participante y certificará la retirada inmediata de la prueba de aquel que presente signos de una anomalía en su salud. Al finalizar la prueba atenderá los participantes que lo soliciten.

CONTROLES DE PASO

Se ubican en puntos ya reseñados en el rutómetro. En ellos se encuentra un comisario de la organización. Saltarse uno o varios puntos de control de paso podrá ser motivo de sanción, esta sanción será determinada por los comisarios de carrera en cada caso y podrá ir desde la penalización hasta la descalificación total.

CLASIFICACIÓN

Todos los participantes que inviertan menos de 05:00 horas en realizar el recorrido y no hayan sido descalificados tendrán la consideración de clasificados. Los tres primeros clasificados de ambas distancias tanto en categoría masculina como femenina tendrán premio. El listado de clasificaciones será expuesto cuando finalice la prueba y será confeccionado según las categorías y premios predeterminados por la organización.
Los participantes que inviertan menos de cinco horas en realizar el recorrido y no hayan sido descalificados tendrán la consideración de clasificados. Los tres primeros clasificados de las dos distancias tanto en categoría masculina como femenina tendrán premio.
Será imprescindible estar presente en la entrega de trofeos para recoger el trofeo. La no presencia en el acto se entenderá como renuncia a los trofeos o premios conseguidos. El cronometrage se controlará a través de chip en el dorsal.

OBSEQUIO

Se obsequiará a todos los participantes con un obsequio “remember”, éste se anunciará en la web y puede ser modificado por la organización dependiendo de la disponibilidad del producto, en todo caso siempre se informará del cambio a los corredores.

PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO

Los puntos de avituallamiento son puntos de control de paso establecidos por la organización bien para surtir de líquido, sólido, o ambas cosas.
Hay 2 puntos de paso con avituallamientos de líquidos y sólidos en la 12 Km. y 4 puntos de paso con avituallamientos de líquidos y sólidos en la 21 Km.
La organización dotará de un avituallamiento sólido y líquido al finalizar la prueba en el recinto de llegada.
No se servirán vasos de plástico a los corredores, los corredores deben llevar una botella, vaso o “camelbak”.
Serán atendidos por dos miembros del voluntariado y ubicados aproximadamente cada 5 km. Intercalados en avituallamientos líquidos y sólidos. Los líquidos deben estar provistos de agua y bebida isotónica y los avituallamientos sólidos con frutas, chocolatinas, frutos secos, barritas energéticas, agua, etc.
Los puntos de avituallamiento están ubicados en zonas accesibles con vehículos, aprovechando infraestructuras de uso público.

PROTECCIÓN DE DATOS

Al inscribirse en cualquiera de las modalidades de la MDM.cat, los participantes dan su consentimiento para que la organización de la prueba, trate automáticamente y con finalidad únicamente deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter personal.
De acuerdo establece la Ley Orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene derecho a acceder a estos archivos con el objetivo de rectificar o cancelar de forma total o parcial el su contenido. A tal efecto se deberá solicitar por escrito a la siguiente dirección:
gasmountainmdm@gmail.com
Asimismo, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho de reproducir el nombre y apellidos, clasificación obtenida y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.

DERECHOS DE IMAGEN

El desarrollo de la carrera puede ser grabado o fotografiado por la organización. Con el hecho de inscribirse acepta expresa y gratuitamente la cesión de los derechos de imagen de la persona inscrita sobre las fotografías tomadas y las imágenes grabadas, así como su nombre, sin límite territorial o temporal, para que puedan ser reproducidas en cualquier medio escrito , internet y redes sociales donde la organización las utilice total o parcialmente a título publicitario, comunicativo o documental en todo lo relacionado a la MDM.cat. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el consentimiento expreso y por escrito de la organización. En caso contrario, se emprenderán todas las acciones legales que se estimen pertinentes.

DIRECCIÓN DE CARRERA

Los directores de carrera podrán suspender, acortar, modificar, neutralizar o detener la carrera por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad y no imputables a la organización (climatología, variaciones del caudal hidrográfico, etc.).
Las condiciones meteorológicas no supondrán en ningún caso la suspensión de la prueba, consideramos que pueden ser un aliciente y un reto más a superar.
Por el solo hecho de inscribirse y / o participar con dorsal asignado, todo participante acepta este reglamento. Cualquier otro caso no previsto será resuelto por el comité organizador de la prueba.

RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE CARRERAR

Los directores de carrera podrán retirar de la competición a un corredor cuando consideren que este tiene mermadas sus capacidades físicas o técnicas como causa de la fatiga, no dispone del material obligatorio, o sus condiciones no son las apropiadas para continuar en carrera. Su decisión es inapelable.

RECORRIDO DE RESERVA O ALTERNATIVO

Si las inclemencias meteorológicas u otros factores hicieran impracticable el primer recorrido o pongan en peligro la integridad física de los participantes asistentes a la prueba, tendríamos preparado un segundo recorrido con un itinerario lo más similar posible al primero para hacer posible la celebración de la carrera.
Nota: La organización de la prueba se reserva el derecho de retrasar la salida de la prueba o de suspenderla cuando se den las causas ya mencionadas en este apartado y en los dos recorridos.

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA

La organización se reserva el derecho de suspensión de la prueba por causas de fuerza mayor, bajo alerta de las autoridades competentes y / o fenómenos meteorológicos adversos. En este caso no se reembolsará el importe de las inscripciones ni se cubrirán los gastos de los participantes.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los que abandonen la prueba deberán hacerlo saber a un control o llamar al teléfono de la organización. Las condiciones meteorológicas no supondrán en ningún caso la suspensión de la prueba, consideramos que pueden ser un aliciente y un reto más a superar. Por el solo hecho de inscribirse y / o participar con dorsal asignado, todo participante acepta este reglamento. Cualquier otro caso no previsto será resuelto por el comité organizador de la prueba.

MODIFICACIONES

El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte de la organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una óptima realización de la prueba. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento.

ORGANISATION

Le MDM est un test de moyenne distance organisé par l’entité de randonnée Grup Amics Senderistes, plus connue sous le nom de GAS MOUNTAIN®, qui peut être exécuté à la course ou à la marche et qui vise à faire le trajet en moins de 5 heures.

PRIX

Les frais d’inscription vont de 10’50 à 25’50 € et seront déterminés par la distance à laquelle vous participez. Prix avec 21% de TVA inclus. (N’inclut pas les frais de gestion 0,20 €).

Si les 300 participants ne sont pas au rendez-vous, les inscriptions seront acceptées le même jour.

Les inscriptions ne sont pas remboursables.

LIVRAISON DE DORSALES

La livraison des numéros débutera à 08:00h et se terminera à 09:00h le même 10 novembre 2019.

SORTIE

Le départ aura lieu le dimanche 10 novembre 2019 à 09h30 sur la PlaÇa de Beuda.
Le chronomètre démarrera à l’heure programmée avec ou sans la présence des participants. Les participants qui se présenteront 15 minutes après le départ seront disqualifiés.

ITINERAIRE

Il y aura deux itinéraires, l’un de 12 km et l’autre de 21 km. Ils seront marqués en tout temps pour le ruban de marquage de course.

RÈGLEMENT DU RÈGLE

Pour participer au test, il est nécessaire de faire une inscription qui sera fermée lorsque l’organisation le déterminera.
Tous les participants doivent connaître et respecter les règlements de la compétition et accepter toute modification éventuellement adoptée par le comité de course pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation, avant et / ou pendant la compétition.
Un coureur peut se retirer de la manifestation quand il le souhaite, mais il doit le faire conformément aux points suivants: Il se retirera sous contrôle et délivrera le numéro de course. Le concurrent assume toute responsabilité puisqu’il abandonne volontairement le test ou s’il est disqualifié.
Respecter l’environnement Ne pas endommager les ressources naturelles, géologiques ou culturelles.
Respectez l’itinéraire établi et marqué par l’organisation, ne la quittez pas.
Évitez les sentiers secondaires menant au sentier principal.
Ne pas aller à travers le pays.
Évitez de couper dans les courbes.
Chaque couloir est tenu de transporter avec lui tous les déchets qu’il génère: emballages, papier, déchets organiques, etc., jusqu’aux emplacements indiqués et autorisés par l’organisation. Un témoin cassé en compétition peut être livré dans un contrôle. Le concurrent qui ne les dépose pas ou ne les laisse pas dans une zone préparée peut être pénalisé.
Signalez toute conduite environnementale négligente d’autres cyclistes.
Indispensable pour marquer les gels, les barres, etc., avec le numéro de dossard.
Ne pas appeler pendant le tour. Reste tranquille.
Évitez de marcher dans les zones humides: radeaux, ruisseaux, etc.
Ces obligations doivent également être prises en compte lors des périodes d’entraînement des coureurs, préalablement à leur participation à la manifestation sportive.

PÉNALITÉS

L’organisation veillera au strict respect de ces obligations et, dans son cas, par l’application des sanctions prévues. Les sanctions seront décidées par l’organisation en fonction du bénéfice obtenu et du dommage causé.
Ils sont cause de pénalité ou même de disqualification:
Quittez l’itinéraire établi. Raccourcissez la route ou utilisez des raccourcis.
Chaque coureur doit faire l’itinéraire indiqué, ne respectant pas ou ne passant pas l’un des contrôles établis, sera passible de pénalité ou de disqualification.
Les participants, pendant la visite, doivent suivre les instructions des membres des contrôles à tout moment.
Les compétiteurs doivent se comporter de manière sportive à tout moment et être respectueux des autres athlètes, des membres de l’équipe de contrôle et des membres de l’organisation.
Tout coureur sollicité doit fournir une assistance à un autre participant en danger ou blessé, obligé d’avertir immédiatement le contrôle le plus proche. La privation de l’aide sera sanctionnée par une disqualification immédiate.
Salir ou dégrader l’itinéraire ou la montagne en général, ou contre l’avertissement des réglementations en vigueur sur la prévention des incendies.
Laissez les déchets en dehors des bacs situés dans les stations d’approvisionnement.
Traverser des lieux sensibles pour la flore ou la faune, préalablement informés et balisés (habitats singuliers, zones d’intérêt humides, radeaux, ruisseaux, tempêtes, tourbières, etc.).
Appelez ou émettez des sons (sifflets) ou des lumières (flashs) susceptibles de gêner les animaux sauvages ou d’autres utilisateurs de l’espace sans motif valable.
Rejeter, supprimer ou modifier les marques du matériel placé par l’organisation.
Dispensez les éléments nécessaires (dorsaux) pour identifier le participant.
Les coureurs devront obligatoirement utiliser et situer dans l’espace indiqué le matériel publicitaire fourni par l’organisation (numéros, autocollants, etc.). La modification, le pliage ou le masquage du matériel publicitaire sera pénalisé. En outre, il incombera aux participants de conserver ce matériel.
Investissez plus de 05h00 pour effectuer le test.

Ce sera Raison de la disqualification: Ne pas porter visible le dorsal dans les contrôles de la passe ou passer le temps. Ne faites pas tout le trajet à pied et faites des détours. Investissez plus de 05h00 pour effectuer le test. Chaque coureur a le devoir de fournir une assistance à un autre participant en danger ou blessé, obligé de le communiquer immédiatement au contrôle le plus proche. La privation d’assistance peut être sanctionnée par une disqualification immédiate.

UTILISATION DES CANNES

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser des bâtons de randonnée pendant les 2 premiers kilomètres de la course. En outre, les participants seront obligés de les prendre de manière à ne pas endommager le reste des participants tant qu’ils ne les utilisent pas.

INSCRIPTION:

Les inscriptions se feront sur le portail Web www.mdm.cat ou, le jour du test, jusqu’à 300 participants.
L’inscription ne sera pas formalisée tant que le paiement n’aura pas été effectué.
Les participants pré-inscrits avant 48 heures de la course auront leur nom inscrit sur le numéro de la course.
Chaque participant doit renseigner correctement ses données personnelles car celles-ci seront rassemblées par l’organisation lors du retrait des numéros.
Pour demander toute modification de la modalité choisie, ainsi que pour le transfert du siège d’un coureur à un autre, il est établi un maximum, avant les deux heures qui précèdent le départ de la course. Après cela, aucun changement ne peut être fait.
Les frais d’inscription seront déterminés par la distance à laquelle vous participez.
Les numéros peuvent être supprimés le même jour du test à l’heure convenue pour l’organisation dans chaque mode. Le chronométrage sera contrôlé par une puce sur la face dorsale contrôlée par le personnel qui sera dédié à cette tâche.
L’utilisation de la puce et du dossard livrés par l’organisation dans le couloir est obligatoire tout au long de la course. La crête doit être placée sur le coureur de manière visible devant le corps. Il ne peut pas être plié ou coupé. La manipulation ou la cession du numéro de dossard peut constituer un motif de sanction immédiate ou de disqualification.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

Pour participer au test, chaque athlète doit emporter tout au long du parcours le matériel obligatoire requis par l’organisation:
Carte d’identité, passeport ou permis de conduire (avec photo)
Tasse en plastique
Téléphone portable avec équilibre et batterie suffisants.
Réservoir d’eau utile de 1 litre.
Assez de nourriture pour faire face au test.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Cartable.
Des gants
GPS avec la piste de course.

PARTICIPANTS

Toutes les personnes de plus de 16 ans qui souhaitent participer peuvent participer sans distinction de sexe ou de nationalité. Les enfants de moins de 18 ans doivent présenter une autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux, fournie par l’organisation.
L’organisation n’est pas responsable du manque de préparation adéquate pour le test ni des accidents pouvant survenir, bien que des précautions soient prises pour les éviter.
L’organisation n’est pas responsable des accidents résultant d’une tare souffrante ou latente, de l’insouciance, de la négligence, du non-respect des règles et réglementations, ainsi que de ceux produits lors des déplacements vers et depuis le lieu où le test est développé.

ÉTAT DE SANTÉ DU PARTICIPANT

Au fait de s’inscrire et en relation avec l’état de santé le participant déclare sous sa responsabilité:
Qui se trouve dans des conditions physiques adéquates et suffisamment entraînées pour participer volontairement à la course.
Cela ne souffre pas d’une maladie, d’un défaut physique ou d’une blessure pouvant aggraver et nuire gravement à la santé en participant à cette course.
Que si vous avez un type de blessure, un défaut physique ou toute autre circonstance qui pourrait aggraver ou nuire sérieusement à votre santé en participant à cette course, vous en informerez l’organisation avant de commencer, en acceptant les décisions prises par les responsables de l’événement.
Cela suppose les dangers et les risques découlant de la participation à ce sport, tels que les chutes, les collisions avec des véhicules, des participants ou des spectateurs, des conditions météorologiques extrêmes et l’humidité, des conditions de circulation sur les routes et des routes.
Qui s’engage à prendre toute décision que tout responsable de la course (juges, médecins, ATS, techniciens de l’Organisation) adoptera en ce qui concerne sa capacité et son aptitude à terminer la course en toute sécurité et sans risque pour la santé.

ABANDON

Les abandons doivent être faits aux points de restauration. Si, en raison d’un accident ou d’une blessure, le coureur est immobilisé et ne peut pas se rendre à une station de ravitaillement, il activera l’opération de sauvetage en contactant l’organisation par téléphone au moyen du téléphone mobile d’urgence.
Le coureur retraité doit livrer le système de chronométrage. À partir de ce moment, le participant sera hors de la course et assumera toute responsabilité découlant de son retrait.
L’organisation peut retirer de la course, à sa discrétion, les participants qui ont des problèmes physiques évidents (vomissements, diarrhée, désorientation, évanouissements, etc.) pouvant mettre en danger leur santé.
Aux points de contrôle et aux rafraîchissements, le personnel de l’organisation bien identifié assurera la sécurité des coureurs. Il est obligatoire de suivre les instructions.

AMBULANCE

Il y aura un service d’ambulance pendant et après le test. Pendant le test, il veillera aux urgences présentant un risque pour la santé du participant et certifiera le retrait immédiat du test de ceux qui présentent des signes d’anomalie de santé. À la fin du test, les participants qui le demandent seront présents.

STEP CONTROLS

Ils sont situés dans des points déjà mentionnés dans le routomètre. En eux est un commissaire de l’organisation. Sauter un ou plusieurs points de contrôle peut constituer un motif de sanction. Cette sanction sera déterminée par les commissaires sportifs dans chaque cas et peut aller de la pénalité à la disqualification totale.

CLASSIFICATION

Tous les participants qui investissent moins de 05h00 dans le circuit et qui n’ont pas été disqualifiés seront classés. Les trois premiers classés dans les deux distances dans les catégories hommes et femmes auront un prix. La liste des classements sera affichée à la fin du test et sera établie en fonction des catégories et des prix prédéterminés par l’organisation.
Les participants qui passent moins de cinq heures sur le circuit et qui n’ont pas été disqualifiés seront classés. Les trois premiers classés des deux distances dans les catégories hommes et femmes auront un prix.
Il sera essentiel d’être présent à la cérémonie du trophée pour le récupérer. La non-présence dans l’acte sera interprétée comme une renonciation aux trophées ou prix gagnés. Le chronométrage sera contrôlé par une puce sur le numéro.

OBSEQUIO

Tous les participants recevront un cadeau “rappelez-vous”, il sera annoncé sur le site Web et pourra être modifié par l’organisation en fonction de la disponibilité du produit. Dans tous les cas, soyez toujours informé du changement de courtier.

POINTS DE PITCHING

Les points de ravitaillement sont des points de passage de contrôle établis par l’organisation pour fournir du liquide, du solide ou les deux.
Il y a 2 points de passage avec approvisionnement en liquides et en solides dans les 12 km et 4 points de passage avec des approvisionnements en liquides et en solides dans les 21 km.
L’organisation fournira un rafraîchissement solide et liquide à la fin du test dans la zone d’arrivée.
Les gobelets en plastique ne seront pas servis aux coureurs. Les coureurs doivent porter une bouteille, un verre ou un “camelbak”.
Ils seront assistés par deux membres du service volontaire et localisés environ tous les 5 km. Entremêlé de rafraîchissements liquides et solides. Les liquides doivent être pourvus d’eau et de boissons isotoniques et les solides de fruits, chocolats, noix, barres énergétiques, eau, etc.
Les points de restauration sont situés dans des zones accessibles avec des véhicules, profitant d’infrastructures à usage public.

PROTECTION DE DONNÉES

En s’inscrivant à l’une des modalités de MDM.cat, les participants consentent à ce que le test soit organisé automatiquement et uniquement à des fins sportives, promotionnelles ou commerciales, afin de traiter leurs données personnelles.
Conformément à la loi organique 15/1995 du 13 décembre sur la protection des données à caractère personnel, le participant a le droit d’accéder à ces fichiers dans le but de rectifier ou d’annuler tout ou partie du contenu. Pour ce faire, vous devez en faire la demande par écrit à l’adresse suivante:
gasmountainmdm@gmail.com
En outre, les inscrits donnent expressément à l’organisation le droit de reproduire le nom et prénom, la classification obtenue et celle du participant, la catégorie, la marque de sport fabriquée et son image.

DROITS DE L’IMAGE

Le développement de la course peut être enregistré ou photographié par l’organisation. En vous inscrivant, vous acceptez expressément et librement la cession des droits à l’image de la personne inscrite sur les photographies prises et les images enregistrées, ainsi que leur nom, sans limite territoriale ou temporelle, afin qu’ils puissent être reproduits sur tout support écrit, Internet et les réseaux sociaux où l’organisation les utilise totalement ou partiellement à des fins publicitaires, de communication ou documentaires dans tous les domaines liés à MDM.cat. Tout projet de média ou de publicité doit avoir au préalable obtenu l’accord écrit exprès de l’organisation. Sinon, toutes les actions juridiques jugées appropriées seront entreprises.

ADRESSE DE CARRIÈRE

Les directeurs de course peuvent suspendre, raccourcir, modifier, neutraliser ou arrêter la course pour des raisons de sécurité ou de force majeure indépendantes de leur volonté et qui ne sont pas imputables à l’organisation (conditions météorologiques, variations du débit hydrographique, etc.).
Les conditions météorologiques ne supposeront en aucun cas la suspension de l’essai, nous considérons qu’elles peuvent être une incitation et un défi à surmonter.
Par le seul fait de s’inscrire et / ou de participer avec un numéro attribué, tous les participants acceptent ce règlement. Tout autre cas non prévu sera résolu par le comité organisateur du test.

RESPONSABILITÉ DES DIRECTEURS DE CARRIÈRE

Les directeurs de course peuvent retirer un coureur de la compétition s’ils estiment que cela a réduit leurs capacités physiques ou techniques en raison de la fatigue, qu’il n’a pas l’équipement obligatoire ou que leurs conditions ne sont pas appropriées pour continuer à courir. Votre décision est sans appel.

RESERVATION OU VOIE ALTERNATIVE

Si les conditions météorologiques défavorables ou d’autres facteurs rendent le premier itinéraire impraticable ou mettent en danger l’intégrité physique des participants à la course, nous aurions préparé un deuxième itinéraire avec un itinéraire aussi semblable que possible au premier afin de rendre possible la célébration de la course.
Remarque: L’organisation de la course se réserve le droit de différer le début de la course ou de la suspendre lorsque les causes déjà mentionnées dans cette section et dans les deux parcours sont indiquées.

SUSPENSION DE LA PREUVE

L’organisation se réserve le droit de suspendre l’essai en raison de force majeure, sous l’alerte des autorités compétentes et / ou des phénomènes météorologiques défavorables. Dans ce cas, les frais d’inscription ne seront pas remboursés et les frais des participants ne seront pas couverts.

ORGANIZATION

The MDM is a medium distance test organized by the hiking entity Grup Amics Senderistes, popularly known as GAS MOUNTAIN®, which can be done running or walking, and which aims to make the journey in less than 5 hours.

PRICES

Registration fees range from 10’50 to 25’50 € and will be determined by the distance in which you participate. Prices with 21% VAT included. (Does not include management fees € 0.20).

In the case of not reaching the 300 participants, registrations will be accepted on the same day.

The inscriptions are not refundable.

DELIVERY OF DORSALES

The delivery of numbers will start at 08:00 and end at 09:00 on the same November 10, 2019.

EXIT

The departure will be on Sunday November 10, 2019 at 09: 30h in the Plaza de Beuda.
The stopwatch will start at the set time with or without the presence of the participants. Participants who show up after 15 minutes after the start has been given will be disqualified.

ITINERARY

There will be two itineraries, one of 12km and another of 21km. They will be marked at all times for race marking tape.

RULER’S REGULATIONS

To participate in the test it is necessary to make an enrollment that will be closed when determined by the organization.
All participants must know and respect the competition regulations accepting any modifications that may be adopted by the race committee for reasons beyond the control of the organization, before and / or during the competition.
A runner may withdraw from the event whenever he wishes, but he must do so in accordance with the following points: He will retire in a control and will deliver the race number. The competitor assumes all responsibility since he voluntarily abandons the test or if he is disqualified.
Respect the environment Do not damage natural, geological, cultural resources.
Respect the established itinerary and marked by the organization, not leaving this.
Avoid secondary trails to the main trail.
Do not go cross country.
Avoid cutting inside the curves.
It is the obligation of each corridor to carry with it any waste that it generates: packaging, paper, organic waste, etc., up to the places indicated and authorized by the organization. A baton broken in competition may be delivered in a control. The competitor who does not deposit them or leave them in a prepared area may be penalized.
Report any negligent environmental conduct of other riders.
Compelling to mark gels, bars, etc., with the bib number.
Do not call during the tour. Please remain silent.
Avoid stepping inside wet areas: rafts, streams, etc.
These obligations must also be taken into consideration during the training periods of runners, prior to their participation in the sports event. 

PENALTIES

The organization will ensure strict compliance with these obligations, and in its case by the application of the penalties stipulated. The penalties will be decided by the organization based on the benefit obtained and the damage caused.
They are cause for penalty or even disqualification:
Leave the established itinerary. Shorten the route or use shortcuts.
Every runner must make the marked route, not respecting or not going through any of the established controls, will be cause for penalty or disqualification.
The participants, during the tour, must follow the instructions of the members of the controls at all times.
Competitors must behave athletically at all times and be respectful to other athletes, controls and members of the organization.
Any requested runner must provide assistance to another participant who is in danger or injured, being obliged to notify the closest control immediately. The deprivation of aid will be penalized with immediate disqualification.
Dirt or degrade the itinerary or the mountain in general, or against warning current regulations on fire prevention.
Leave waste outside the bins located in the supply stations.
Cross sensitive places for flora or fauna, previously informed and signposted (singular habitats, humid areas of interest, rafts, streams, storms, peat bogs, etc.).
Call or emit sounds (whistles) or lights (flashes) that may cause discomfort to wildlife or other users of space without just cause.
Reject, remove or change the marks of the material placed by the organization.
Dispense with the necessary elements (dorsal) to identify the participant.
It will be mandatory for runners to use and locate in the space indicated the advertising material provided by the organization (numbers, stickers, etc.). Modifying, folding or hiding the advertising material will be penalized. In addition, it will be the responsibility of the participants to maintain this material.
Invest more than 05:00 hours to perform the test.

It will be Reason for disqualification: Do not wear visible the dorsal in the pass controls or pass the out of time. Do not do the entire route on foot and take detours. Invest more than 05:00 h to perform the test. Every runner has the duty to provide assistance to another participant who is in danger or injured, being obliged to communicate it to the nearest control immediately. The deprivation of assistance may be penalized with immediate disqualification.

USE OF CANES

For reasons of safety, it is forbidden to use trekking poles during the first 2 kilometers of the race. In addition, the participants will be obliged to take them in such a way that they avoid damaging the rest of the participants, for as long as they are not using them.

INSCRIPTION:

Registrations will be made through the web portal www.mdm.cat or on the day of the test, up to 300 participants.
Registration will not be formalized until the payment has been made.
Participants pre-registered before 48 hours of the race will have their name on the race number.
Each participant must correctly fill in their personal data, as these will be collated by the organization during the withdrawal of numbers.
To request any change in the modality chosen, as well as for the transfer of the seat from one runner to another, it is established as a maximum, before the two hours preceding the start of the race. After that, no changes can be made.
The registration fees will be determined by the distance in which you participate.
The numbers may be removed on the same day of the test at the time agreed for the organization in each mode. The timing will be controlled by a chip on the dorsal controlled by the personnel that will be dedicated to this task.
The use of chip and bib delivered by the organization in the corridor is mandatory throughout the race. The ridge should be placed on the runner visibly in front of the body. It can not be folded or trimmed. The manipulation or cession of the bib number may be grounds for immediate penalty or disqualification.

COMPULSORY MATERIAL

To participate in the test each athlete must carry, along the entire route, the mandatory material required by the organization:
ID, passport or driver’s license (with photo)
Plastic cup.
Mobile phone with sufficient balance and battery.
Useful water tank of 1 liter capacity.
Enough food to face the test.

RECOMMENDED MATERIAL

Backpack.
Gloves
GPS with the race track.

PARTICIPANTS

All people over 16 who wish to participate may participate, without distinction of sex or nationality. Children under 18 must present an authorization signed by the parents or legal guardians, provided by the organization.
The organization is not responsible for the lack of adequate preparation for the test, or the accidents that may occur, although care will be taken to avoid them.
The organization is not responsible for accidents that are derived from a suffering or latent tare, recklessness, negligence, failure to observe the rules and regulations, as well as those produced in the displacements to and from the place where the test is developed.

PARTICIPANT’S HEALTH STATUS

With the fact of registering and in relation to the state of health the participant declares under his responsibility:
Which is found in adequate physical conditions and sufficiently trained to participate voluntarily in the race.
That does not suffer disease, physical defect or injury that can aggravate and seriously harm super health participating in this race.
That if you have any type of injury, physical defect or any other circumstance that could aggravate or seriously harm your health participating in this race, you will inform the organization before you start, accepting the decisions made by those responsible for the event.
That assumes the dangers and risks arising from participation in this sport, such as falls, collision with vehicles, participants or spectators, extreme weather conditions and humidity, road conditions, road and traffic.
Who is committed to any decision that any responsible for the race (judges, doctors, ATS, Technical / s of the Organization) adopt on their ability and ability to complete the race safely and without risk to health.

ABANDONMENT

The abandonments must be made to the refreshment points. If, due to an accident or injury, the runner is immobilized and can not reach a refreshment station, he will activate the rescue operation by contacting the organization by telephone through the Emergency Mobile Telephone.
The retired runner must deliver the timing system. From this moment the participant will be out of the race and will assume any responsibility derived from his withdrawal.
The organization may withdraw from the race, at its discretion, participants who have obvious physical problems (vomiting, diarrhea, disorientation, fainting …) that may endanger their health.
At the checkpoints and refreshments there will be personnel of the organization conveniently identified that will ensure the safety of the runners. It is obligatory to follow the instructions.

AMBULANCE

There will be an ambulance service during and after the test. During the test, it will attend to emergencies that incur a risk to the health of the participant and will certify the immediate withdrawal of the test from those who show signs of an abnormality in their health. At the end of the test, participants who request it will attend.

STEP CONTROLS

They are located in points already mentioned in the routometer. In them is a commissar of the organization. Skipping one or more control points may be a reason for sanction, this sanction will be determined by the race stewards in each case and may range from the penalty to the total disqualification.

CLASSIFICATION

All participants who invest less than 05:00 hours in the tour and have not been disqualified will be classified. The first three classified in both distances in both male and female category will have a prize. The list of classifications will be displayed when the test ends and will be made according to the categories and prizes predetermined by the organization.
Participants who spend less than five hours on the tour and have not been disqualified will be classified. The first three classified of the two distances in both male and female category will have a prize.
It will be essential to be present at the trophy ceremony to collect the trophy. The non-presence in the act will be understood as a renunciation of the trophies or prizes won. The chronometrage will be controlled through a chip on the number.

GIFT 

All participants will be given a “remember” gift, this will be announced on the website and can be modified by the organization depending on the availability of the product, in any case always be informed of the change to brokers.

PITCHING POINTS

The refreshment points are control points of passage established by the organization either to supply liquid, solid, or both.
There are 2 waypoints with liquids and solids supplies in the 12 km and 4 waypoints with liquids and solids supplies in the 21 km.
The organization will provide a solid and liquid refreshment at the end of the test in the arrival area.
Plastic cups will not be served to runners, runners must carry a bottle, glass or “camelbak”.
They will be assisted by two members of the volunteer service and located approximately every 5 km. Interspersed in liquid and solid refreshments. The liquids must be provided with water and isotonic drink and the solid supplies with fruits, chocolates, nuts, energetic bars, water, etc.
The refreshment points are located in accessible areas with vehicles, taking advantage of infrastructures for public use.

DATA PROTECTION

By registering for any of the modalities of the MDM.cat, the participants give their consent for the organization of the test, automatically and solely for sports, promotional or commercial purposes, to process their personal data.
In accordance with the Organic Law 15/1995 of December 13, Protection of Personal Data, the participant has the right to access these files with the aim of rectifying or canceling all or part of the content. To this end, you must request in writing to the following address:
gasmountainmdm@gmail.com
Also, the registered expressly give the organization the right to reproduce the name and surname, classification obtained and the participant’s own, the category, the sports brand made and its image.

IMAGE RIGHTS

The development of the race can be recorded or photographed by the organization. By signing up, you expressly and freely accept the cession of the image rights of the person registered on the photographs taken and the images recorded, as well as their name, without territorial or temporal limit, so that they can be reproduced in any written medium, Internet and social networks where the organization uses them totally or partially for advertising, communication or documentary purposes in everything related to the MDM.cat. Any media or advertising project must previously have the express written consent of the organization. Otherwise, all legal actions deemed appropriate will be undertaken.

CAREER ADDRESS

The race directors may suspend, shorten, modify, neutralize or stop the race for safety reasons or force majeure beyond their control and not attributable to the organization (weather, variations in hydrographic flow, etc.).
The meteorological conditions will not suppose in any case the suspension of the test, we consider that they can be an incentive and a challenge to overcome.
By the sole fact of registering and / or participating with assigned number, all participants accept this regulation. Any other case not foreseen will be solved by the organizing committee of the test.

RESPONSIBILITY OF CAREER DIRECTORS

The race directors may withdraw a runner from the competition when they consider that this has reduced their physical or technical abilities as a cause of fatigue, does not have the mandatory equipment, or their conditions are not appropriate to continue in the race. Your decision is unappealable.

RESERVATION OR ALTERNATIVE ROUTE

If the inclement weather or other factors make the first route impracticable or endanger the physical integrity of the participants attending the race, we would have prepared a second route with an itinerary as similar as possible to the first to make possible the celebration of the race.
Note: The organization of the race reserves the right to delay the start of the race or to suspend it when the causes already mentioned in this section and in the two courses are given.

SUSPENSION OF THE PROOF

The organization reserves the right to suspend the test due to force majeure, under alert of the competent authorities and / or adverse meteorological phenomena. In this case, the registration fee will not be reimbursed nor will the expenses of the participants be covered.

FINAL PROVISIONS

All those who leave the test must let a control know or call the organization’s telephone number. The meteorological conditions will not suppose in any case the suspension of the test, we consider that they can be an incentive and a challenge to overcome. By the sole fact of registering and / or participating with assigned number, all participants accept this regulation. Any other case not foreseen will be solved by the organizing committee of the test.

MODIFICATIONS

The present regulation can be corrected, modified or improved at any time by the organization, as well as any data, norm or section for an optimal performance of the test. The fact of making the registration shows the conformity of the participant with this regulation.

Scroll to Top