assegurança d'accidents

Les Prestacions garantides en la pòlissa tenen àmbit geogràfic Espanya i cobertura únicament durant la celebració de la prova, i amb capitals i cobertures establertes en R.D. Esportiu 849/1993.

 1. Assistència medicoquirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts en el territori nacional, sense límits de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident.

 2. Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.

 3. Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material d’osteosíntesi, en la seva totalitat, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.

 4. Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de l’accident.

 5. Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l’estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.010,12 euros, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per perdudes anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin en finalitzar el tractament.

 6. Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb un mínim, per als grans invàlids (tetraplegia), de 12.020, 24 euros.

 7. Auxili a la defunció, quan aquest es produeixi com a conseqüència d’accident en la pràctica esportiva, per un import no inferior a 6.010,20 euros.

 8. Auxili a la defunció, quan aquest es produeixi en la pràctica esportiva, però sense causa directa d’aquest, per un import mínim de 1.803,31 euros.

 9. Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic per a la curació d’un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70% del preu de venda al públic de l’esmentat material ortopèdic.
 10. Despeses originades en odontoestomatologia, per lesions a la boca motivades per accident esportiu. Aquestes despeses ser6n coberts fins 240,40 euros com a mínim.

 11. Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des del lloc de l’accident fins al seu ingrés definitiu als hospitals concertats per la pòlissa de l’assegurança, dins el territori nacional.

 12. Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats en totes les províncies del territori nacional.

 13. Lliure elecció de centres i facultatius concertats a tot Espanya.

ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ

Les condicions de l’assegurança són les que es descriuen a continuació:

 1. L’objecte de l’assegurança és garantir el reemborsament de la quantitat abonada pel participant / inscrit a l’esdeveniment.
 2. La manera en què es contracta l’assegurança és mitjançant el formulari d’inscripció. En l’apartat corresponent de l’assegurança de cancel·lació, l’opció “SI”, dóna dret a la contractació de l’assegurança.
 3. El contracte entre l’organitzador i el participant queda subscrit en el mateix moment de la realització del pagament i s’extingeix 30 dies abans de la data de realització de l’esdeveniment, en el cas de l’assegurança Bàsic, i 15 dies abans de la data de realització del esdeveniment en el cas de l’assegurança Premium.
 4. Amb la modalitat Standard, el participant / inscrit pot sol·licitar mitjançant el formulari corresponent el reemborsament del 80% de l’import de la inscripció fins a 30 dies abans de la data de celebració de l’esdeveniment. El cost d’aquest servei és el 10% de l’import de la inscripció en el moment en què es realitza.
 5. Amb la modalitat Premium, el participant / inscrit pot sol·licitar mitjançant el formulari corresponent el reemborsament del 100% de l’import de la inscripció fins a 15 dies abans de la data de celebració de l’esdeveniment. El cost d’aquest servei és el 20% de l’import de la inscripció en el moment en què es realitza.
 6. El mètode per sol·licitar el reemborsament serà mitjançant formulari a aquest efecte, disponible en la mateixa pàgina web. Aquesta petició s’ha de fer dins dels terminis i formes establerts. Si no és així, aquesta petició quedarà desestimada i el participant / inscrit no podrà reclamar aquest import sota cap cas.
 7. Els imports a reemborsar, són els referits al concepte d’inscripció a l’esdeveniment. En cap cas serà reemborsable la part corresponent a l’import d’aquesta assegurança. El termini màxim per al reemborsament de la recepció de la petició es fixa en 10 dies, un cop finalitzat l’esdeveniment.

No s’atendran peticions fora dels mitjans expressats en aquestes condicions.